Αντικείμενο της Δράσης είναι η παροχή κινήτρων και επενδυτικών εργαλείων για τη στήριξη των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, με στόχο τη μεταποιητική διαφοροποίηση, τον παραγωγικό μετασχηματισμό, τη ψηφιοποιημένη βιομηχανία και την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. 

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδα»
 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Υφιστάμενες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις (ατομικές ή νομικά πρόσωπα)

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Με την παρούσα δράση ενισχύονται οι επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 • Βιομηχανία Τροφίμων
 • Κατασκευή ειδών ένδυσης
 • Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων
 • Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Κατασκευή επίπλων
 • Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Υπηρεσίες διαχείρισης ανακυκλώσιμων προϊόντων
 • Υπηρεσίες αποθήκευσης
 • Δραστηριότητες συσκευασίας
 • Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

 

ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Επιχορήγηση σε ποσοστό 45% έως και 65% των επιλέξιμων δαπανών
Προϋπολογισμός έργου : από 20.000 € έως 1.000.000 €

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

 • Κτηριακές εγκαταστάσεις & περιβάλλων χώρος
 • Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Αγορά μεταφορικών μέσων
 • Απόκτηση πιστοποιήσεων (ISO κλπ)
 • Αγορά εξοπλισμού πληροφορικής
 • Δαπάνες προβολής
 • Αμοιβές προσωπικού

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Έναρξη Υποβολών: Μάρτιος 2020

Λήξη Υποβολών: Ιούνιος 2020

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βασική προϋπόθεση επιλεξιμότητας είναι η ύπαρξη των δηλούμενων ΚΑΔ πριν από την υποβολή της αίτησης (για υφιστάμενες) και πριν από την πρώτη εκταμίευση για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις.
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την πλήρη ενημέρωση και τον έλεγχο προϋποθέσεων υπαγωγής καθώς και τη δυνατότητα προσθήκης επιλέξιμου ΚΑΔ με σκοπό τη σύνδεση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τους στόχους του προγράμματος.

Για ολοκληρωμένη πληροφόρηση της δυνατότητας υποβολής αίτησης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τους εξειδικευμένους συνεργάτες του γραφείου μας.  

Επισυναπτόμενα Αρχεία

Μπορείτε να κατεβάσετε το συνοπτικό οδηγό του Προγράμματος πατώντας εδώ