Το πρόγραμμα "Επιχειρούμε Έξω - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό" αφορά ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της εξωστρέφειας τους μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις οι οποίες διοργανώνονται στην Ε.Ε. και σε Τρίτες χώρες. 

Ο Β κύκλος του καθεστώτος "Ενίσχυσης Μηχανολογικού Εξοπλισμού" δίνει την δυνατότητα σε επιχειρήσεις που επιθυμούν ενισχύσεις περιορισμένης έκτασης αναφορικά με την προμήθεια καινούργιου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού ή μεταφορικών μέσων, με την δυνατότητα φορολογικής απαλλαγής και με απλοποιημένες διαδικασίες για την υποβολή και την διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου. Πρόκειται για το πιο απλοποιημένο καθεστώς μιας και δεν ακολουθείται διαγωνιστική διαδικασία και οι εντάξεις πραγματοποιούνται γρήγορα. 

Στόχος του καθεστώτος είναι η ενίσχυση των υπό σύσταση ή ανεξάρτητων ΜΜΕ για τις οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν έχει περιέλθει 7ετία από την ίδρυση τους, και αφορά το σύνολο των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων του νέου νόμου.