Ανακοινώθηκε η Δράση ενίσχυσης υφιστάμενων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων συνολικού προϋπολογισμού 400.000.000,00 € με ποσοστό επιδότησης από 50% έως 65% για προϋπολογισμό έργων έως 200.000,00 €.

Ανακοινώθηκε η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας, Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) συνολικού προϋπολογισμού 60.000.000,00€ με ποσοστό επιδότησης 50% για προϋπολογισμό έργων από 10.000,00€  έως 150.000,00€ .

Ανακοινώθηκε η Δράση «Ψηφιακό Βήμα», για την  ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000€ έως 50.000€. Ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων ορίζεται η 17/09/2018.

Ανακοινώθηκε η Δράση «Ψηφιακό Άλμα», για την  ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 55.000€ έως 400.000€. Ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων ορίζεται η 17/09/2018.

Ανακοινώθηκε η Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)». Αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων. Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως των κονδυλίων.

Η υλοποίηση της δράση «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» στοχεύει στην προαγωγή επενδύσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών τους δομών για την διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους.

Το πρόγραμμα "Επιχειρούμε Έξω - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό" αφορά ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της εξωστρέφειας τους μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις οι οποίες διοργανώνονται στην Ε.Ε. και σε Τρίτες χώρες. 

Ο Β κύκλος του καθεστώτος "Ενίσχυσης Μηχανολογικού Εξοπλισμού" δίνει την δυνατότητα σε επιχειρήσεις που επιθυμούν ενισχύσεις περιορισμένης έκτασης αναφορικά με την προμήθεια καινούργιου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού ή μεταφορικών μέσων, με την δυνατότητα φορολογικής απαλλαγής και με απλοποιημένες διαδικασίες για την υποβολή και την διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου. Πρόκειται για το πιο απλοποιημένο καθεστώς μιας και δεν ακολουθείται διαγωνιστική διαδικασία και οι εντάξεις πραγματοποιούνται γρήγορα.