Το πρόγραμμα “Ενίσχυση της ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του  επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του τουρισμού.

Στα πλαίσια του Νόμου, προβλέπονται ενισχύσεις από 40% μέχρι 55%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.Το πρόγραμμα της "Γενικής Επιχειρηματικότητας" είναι το κυριότερο καθεστώς του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Σε αυτό μπορούν να υπαχθούν υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, οι οποίες είναι επιλέξιμες.

To πρόγραμμα αφορά την συνέχεια του 'Α Κύκλου του προγράμματος και στόχος του είναι η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη της δικής τους επαγγελματικής δραστηριότητας συναφής με την ειδικότητα του πτυχίου τους σε δικό τους επαγγελματικό χώρο εκτός της οικίας τους.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη της δικής τους επαγγελματικής δραστηριότητας συναφής με την ειδικότητα του πτυχίου τους σε δικό τους επαγγελματικό χώρο εκτός της οικίας τους. 

Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα και οι οποίοι δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Στόχος του είναι η δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία και στην ενίσχυση της απασχόλησης. 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών. 

Το πρόγραμμα "Ενίσχυση Τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών", στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.