Ανεβάζει ταχύτητες σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας του το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), έχοντας για το 2019 τρεις βασικούς στόχους. Την είσπραξη 1.367 εκατ. ευρώ, την άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων κατά των οφειλετών που δεν προχωρούν σε ρύθμιση ή εξόφληση του χρέους τους (εντός 3 μηνών από την ένταξη των οφειλετών στο ΚΕΑΟ) και τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης κατά του οφειλέτη μέσα σε χρονικό διάστημα 70 ημερών μετά την απώλεια της ρύθμισης.

 

Επισημαίνεται ότι από τα πρόσφατα στοιχεία του ΚΕΑΟ προκύπτει ότι τα χρέη εκτινάχθηκαν στα 35,3 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου και αφορούν περίπου 1.420.000 οφειλέτες κάθε επαγγελματικής κατηγορίας και οικονομικής δραστηριότητας. Τα χρέη αυτά αφορούν ασφαλισμένους, επιχειρήσεις, εργοδότες, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες και όπως προκύπτει από το επιχειρησιακό σχέδιο του ΚΕΑΟ για το 2019, μετά την ψήφιση της ρύθμισης των 120 δόσεων δεν θα υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού για τους κακοπληρωτές και τους συστηματικούς παραβάτες.

 

Να σημειωθεί ότι η ρύθμιση των 120 δόσεων, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στην εβδομάδα, χάνεται στην περίπτωση που δεν καταβληθεί το ποσό που αντιστοιχεί σε 2 δόσεις της ρύθμισης, ή εάν δεν καταβληθούν οι βεβαιωμένες ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1η/1/2019, ή εάν δεν καταβληθούν εντός 3 μηνών από την άρση της αναστολής οι οφειλές που κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση τελούσαν σε αναστολή είσπραξης και δεν υπήχθησαν στη ρύθμιση με επιλογή του οφειλέτη.

 

Στενή συνεργασία με τη μονάδα της ΑΑΔΕ

 

Η τεχνογνωσία των στελεχών του στα πρότυπα ευρωπαϊκών ελεγκτικών μηχανισμών, η εντυπωσιακή ενίσχυση του προσωπικού φέτος με επιπλέον 240 υπαλλήλους και η συστηματική αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ συνθέτουν το βασικό «οπλοστάσιο» κατά της εισφοροδιαφυγής. Επισημαίνεται ότι ήδη οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ είναι διασυνδεδεμένες με το πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ, την ΑΑΔΕ, το σύστημα ΔΙΑΣ των τραπεζών και με όλες τις βασικές υπηρεσίες συλλογής, παροχής και αξιολόγησης πληροφοριών σχετικά με την εισοδηματική, περιουσιακή και φορολογική κατάσταση των οφειλετών.

 

Μάλιστα, στο ίδιο το επιχειρησιακό σχέδιο του 2019 επισημαίνεται ως ένα από τα «δυνατά σημεία» του ΚΕΑΟ «η υψηλού επιπέδου διοικητική πληροφόρηση μέσω συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων για την εξαγωγή σύνθετων αναφορών και στατιστικών και τον υπολογισμό δεικτών απόδοσης». Για την υλοποίηση των στόχων του το ΚΕΑΟ συνεργάζεται ήδη με την Επιχειρησιακή Μονάδα Εισπράξεων της ΑΑΔΕ, η οποία θα αναλάβει τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων από τις αντίστοιχες πηγές. Η επεξεργασία των στοιχείων θα υλοποιηθεί από μηχανογραφική εφαρμογή που θα αναπτυχθεί από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) της ΑΑΔΕ.

 

Στις αρχές Ιανουαρίου 2019 στο ΚΕΑΟ υπηρετούσαν 448 υπάλληλοι και ήδη είναι σε εξέλιξη η διαδικασία μετακίνησης στην υπηρεσία άλλων 240 υπαλλήλων.

 

Με βάση τον νέο Οργανισμό του ΕΦΚΑ, οι προβλεπόμενες θέσεις για το ΚΕΑΟ ανέρχονται στις 700 συνολικά για την Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες. Παράλληλα, η διαχείριση του μεγάλου πλήθους οφειλετών επιβάλλει την ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης του χρέους επικεντρωμένο (α) στο προφίλ του κάθε οφειλέτη και (β) στις διαφορετικές κατηγορίες οφειλετών με κριτήρια όπως το ύψος της οφειλής, η βιωσιμότητα, η συμπεριφορά του οφειλέτη, η εισπραξιμότητα κ.λπ.

 

Οι δράσεις του Κέντρου για το 2019 

 

1. Η εντατικοποίηση ενημέρωσης και αποστολής ειδοποίησης όσο το δυνατόν μεγαλύτερου όγκου οφειλετών που εντάσσεται συνεχώς στο ΚΕΑΟ.

 

2. Επανέλεγχος και θέση σε παραγωγική λειτουργία της νέας οθόνης αποστολής ηλεκτρονικών Ατομικών Ειδοποιήσεων.

 

3. Επέκταση της διαχείρισης υποθέσεων εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών στις Περιφερειακές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ.

 

4. Διενέργεια ελέγχου υποβολής αιτημάτων ρυθμίσεων του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και διατήρησης αυτών των ρυθμίσεων.

 

5. Υλοποίηση ειδικού τύπου ρυθμίσεων σύμφωνα με τον ν. 3869/10 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης του ν. 3588/2007.

 

6. Συνέχιση ελέγχου διατήρησης ειδικών ρυθμίσεων βάσει επικυρωτικών αποφάσεων επί συμφωνιών εξυγίανσης και των διατάξεων του άρθρ. 62Α του ΚΕΔΕ, καθώς και ρυθμίσεων υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

 

7. Καταγραφή πάγιας διαδικασίας που θα ακολουθείται από το help desk της Διεύθυνσης Διακανονισμού Οφειλών για τη διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οφειλέτες κατά την πιστοποίηση και χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

 

8. Επικαιροποίηση των οδηγιών, των συχνών ερωτήσεων και γενικά των υπηρεσιών που αφορούν τις «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ» στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.

 

9. Προτροπή, με κάθε πρόσφορο μέσο, των οφειλετών προς πιστοποίηση και χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

 

10. Παρακολούθηση της διενέργειας Προγραμμάτων Πλειστηριασμών Τρίτων και εντοπισμός των προς αναγγελία απαιτήσεων ΕΦΚΑ σε κεντρικό επίπεδο.

 

11. Προσδιορισμός των κριτηρίων επιλεξιμότητας οφειλετών για διενέργεια κατά αυτών προγραμμάτων πλειστηριασμών κινητής/ακίνητης περιουσίας.

 

12. Ολοκλήρωση ελέγχων και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των επεκτάσεων λογισμικού της λειτουργικής περιοχής αναγκαστικών μέτρων για: α) την παραγωγή μηνυτήριων αναφορών για τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτικών και για άθροισμα οφειλών από πράξεις επιβολής εισφορών (ΠΕΕ) ίσο ή μεγαλύτερο του χρηματικού ορίου των μηνυόμενων ποινικών αδικημάτων, δηλ. των 30.000 ευρώ και όχι για οφειλές μεμονωμένης πράξης επιβολής εισφορών (ΠΕΕ), σε περίπτωση που το ποσό κάθε μίας εξ αυτών είναι κάτω των 30.000 ευρώ, β) παραγωγή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης (παραγγελίες κατάσχεσης και κατασχέσεις εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων) αυτοματοποιημένα με τη μορφή μηχανογραφικών ροών βάσει κριτηρίων επιλογής από τον χρήστη και εσωτερικών συστημικών ελέγχων και κανόνων επιλεξιμότητας οφειλετών, γ) μαζική έκδοση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης και ισόνομη χρέωση αυτών στους συνεργαζόμενους δικαστικούς επιμελητές αυτοματοποιημένα.

 

13. Ολοκλήρωση της υλοποίησης της δεύτερης φάσης της εφαρμογής αποστολής ηλεκτρονικών κατασχετηρίων «εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων», δηλαδή κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών των οφειλετών.

 

14. Τήρηση στοχοθεσίας για λήψη αναγκαστικών μέτρων εντός 3 μηνών από την ένταξη των οφειλετών στο ΚΕΑΟ και εντατικοποίηση της παρακολούθησης των ληφθέντων αναγκαστικών μέτρων.

Πηγή https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1474775/14-metra-apo-to-keao-kata-tis-eisforodiafugis