Εκτύπωση
ΝΕΑ
Εμφανίσεις: 77

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. 

 

  Α. 1072 /02-04-2020

Α. 1072 /02-04-2020 - ΦΕΚ

 

 

Πηγή:    https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1072-02-04-2020