• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 ΑΑΔΕ: 70 εισοδήματα που καλύπτουν τεκμήρια

ΑΑΔΕ: 70 εισοδήματα που καλύπτουν τεκμήρια

Και επιδόματα αξιοποιήσιμα στη συμπλήρωση των φετινών φορολογικών δηλώσεων

Με απόφαση (Α.1025/2024) του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή προβλέπεται η υποχρέωση ηλεκτρονικής αποστολής στο TAXISnet των βεβαιώσεων αποδοχών-αμοιβών από τους εργοδότες έως τις 29 Φεβρουαρίου. Εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται αυτοτελώς στην πηγή. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

1) Μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία αναπήρων 80% και άνω.

2) Αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης ημεδαπής προέλευσης.

3) Επιδόματα τέκνων καταβληθέντα από τον ΟΠΕΚΑ.

4) Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση συνταξιούχων.

5) Οικονομική ενίσχυση αναδοχής.

6) Εκλογική αποζημίωση.

7) Ανταποδοτικές υποτροφίες για την παροχή ερευνητικού, επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού και λοιπού υποστηρικτικού έργου των δραστηριοτήτων των ΑΕΙ.

8) Επιδοτήσεις εργαζομένων στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρώτο ένσημο».

9) Μηνιαία ισόβια τιμητική παροχή στους Έλληνες οπλίτες του άρθρου 95 του ν. 4714/2020.

10) Παροχές που καταβάλλονται από τη ΔΥΠΑ (παροχή λόγω καταγγελίας σχέσης εργασίας ή αποχής του μισθωτού λόγω επίσχεσης ή όταν ο εργοδότης θέτει τους μισθωτούς σε διαθεσιμότητα, παροχή λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, ειδικό εποχικό βοήθημα, παροχές που καλύπτουν δαπάνες για κοινωνικούς σκοπούς, ειδική παροχή προστασίας μητρότητας).

11) Μερίσματα από ναυλομεσιτικές εταιρείες.

12) Έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) που οι ναυλομεσιτικές εταιρείες και οι εταιρείες του άρθρου 25 του ν.27/1975.

13) Εισόδημα που με βάση τις ΣΑΔΦ απαλλάσσεται και από τον φόρο εισοδήματος.

14) Αγροτικές ενισχύσεις που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ατομικές επιχειρήσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

15) Εισόδημα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής, που με βάση τις ΣΑΔΦ έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα παρακράτηση φόρου με χαμηλότερο συντελεστή από αυτόν που προβλέπεται στον ΚΦΕ.

16) Απαλλασσόμενο από τον φόρο εισόδημα από μισθωτή εργασία κατ’ άρθρο 5Γ ΚΦΕ.

17) Απαλλασσόμενο από τον φόρο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα κατ’ άρθρο 5Γ ΚΦΕ.

18) Απαλλασσόμενο από τον φόρο εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα κατ’ άρθρο 5Γ ΚΦΕ.

19) Το επίδομα ανεργίας.

20) Μη εισαχθέντα μερίσματα και μη εισαχθείσα υπεραξία από πώληση μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών που υπάγονται στο ν. 4607/2019.

21) Διατροφή συζύγου και τέκνων.

22) Συντάξεις αναπήρων πολέμου ή θυμάτων πολέμου ή αναπήρων. 23) Επιδόματα πολιτικών προ[1] σφύγων.

24) Ποσοστό 65% της καταβαλλόμενης πτητικής αποζημίωσης στους πιλότους πολιτικής αεροπορίας και της ΥΠΑ. 25) Ποσοστό 100% των επιδομάτων επικίνδυνης εργασίας.

26) Κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 10 KW. 27) Κέρδη από πώληση προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία.

28) Τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ή έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου.

29) Κέρδη πώλησης εισηγμένων μετοχών με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 0,5%.

30) Κέρδη μεταβίβασης εισηγμένων κινητών αξιών (απόκτηση πριν από την 1η.1.2009).

31) Αφορολόγητα κέρδη από ημεδαπά ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΖ αμοιβαία κεφάλαια.

32) Μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων Β΄ κατηγορίας του ν. 27/1975, πλοιοκτητριών εταιρειών που φορολογούνται με το άρθρο 26α του ν. 27/1975 και εταιρειών που φορολογούνται με το άρθρο 26δ του ν. 27/1975.

33) Μερίσματα εταιρειών ναύλωσης γυμνού πλοίου δεύτερης κατηγορίας και μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση δεύτερης κατηγορίας.

34) Κέρδη από ατομικές πλοιοκτήτριες επιχειρήσεις πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν.27/1975 και πλοιοκτήτριες επιχειρήσεις ρυμουλκών πλοίων και αυτοκινούμενων βυθοκόρων που φορολογούνται με το άρθρο 57 του ν. 4646/2019.

35) Υπεραξία από πώληση μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων δεύτερης κατηγορίας κ.λπ. του ν. 27/1975 και πλοιοκτητριών εταιρειών του άρθρου 57 του ν. 4646/2019.

36) Κέρδη από ατομικές πλοιοκτήτριες επιχειρήσεις που φορολογούνται με το άρθρο 57 του ν. 4646/2019.

37) Είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή οικονομικής ενίσχυσης λόγω διάλυσης αλιευτικού σκάφους.

38) Κέρδη ατομικών επιχειρήσεων ναύλωσης γυμνού πλοίου και χρηματοδοτικής μίσθωσης πλοίου.

39) Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

40) Κέρδη μεταβίβασης τίτλων φορολογικού κατοίκου χώρας με την οποία υπάρχει ΣΑΔΦ και είναι υπόχρεος για υποβολή δήλωσης από άλλη αιτία.

41) Ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ημεδαπής προέλευσης.

42) Πράσινες και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις μέχρι 12.000. 43) Λοιπές εισοδηματικές αγροτικές ενισχύσεις.

44) Αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης.

45) Κέρδος από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων.

46) Κέρδος που προκύπτει κατά την ημερομηνία λήξης ομολόγων, όταν αυτά διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους.

47) Ποσά που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθ. 166 του ν. 4001/2011, στο πλαίσιο της εγκατάστασης του αγωγού Φ.Α. 48) Μερίσματα εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών που απαλλάσσονται του φόρου.

49) Αμοιβές που καταβάλλονται από την Παγκόσμια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών.

50) Αποζημίωση που λαμβάνουν τα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών.

51) Αποζημιώσεις και αμοιβές που καταβάλλονται από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

52) Αμοιβές των πρώην δικαστικών λειτουργών και των μελών του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως και του γενικού προϊσταμένου, που συμμετέχουν στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα

53) Τίμημα από πώληση ακινήτου.

54) Εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου και επαγγελματικά ταμεία. 55) Διάθεση λοιπών περιουσιακών στοιχείων.

56) Εισαγωγή συναλλάγματος.

57) Δάνεια.

58) Κληρονομιές χρηματικών ποσών.

59) Εισπραχθείσες δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών.

60) Κέρδη από λαχεία, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ κ.λπ.

61) Χρηματική αποζημίωση που εισπράχθηκε για την αποκατάσταση ζημιάς ή φθοράς που προκλήθηκε από την εγκατάσταση του αγωγού φυσικού αερίου.

62) Αποζημίωση για ηθική βλάβη

63) Υποτροφίες.

64) Έκτακτη οικονομική ενίσχυση μακροχρόνια ανέργων.

65) Εισπραττόμενα από συζύγους χρηματικά ποσά, λόγω αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου.

66) Προνοιακά επιδόματα ΟΠΕΚΑ σε χρήμα. 67) Εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες.

68) Επίδομα γέννησης.

69) Αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε εργαζόμενους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών που επέφεραν έκτακτα γεγονότα.

70) Έκτακτη και τακτική οικονομική ενίσχυση πληγέντων από φυσικές καταστροφές του άρθρου 73 του ν. 5043/2023

Πηγή: https://www.naftemporiki.gr/finance/economy/1592231/aade-70-eisodimata-poy-kalyptoyn-tekmiria/

Εγγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο

<

Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο