• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα

Αναπτυξιακός για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Αντικείμενο της Δράσης είναι η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης.

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

 

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Αναπτυξιακός Νόμος  4399 / 2016»

ΚΑΘΕΣΤΩΣ: «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»

Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου

Στα πλαίσια του Νόμου, προβλέπονται ενισχύσεις από 40% μέχρι 55%,   ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.

Δικαιούχοι

• Ατομική επιχείρηση

• Εμπορική εταιρία

• Συνεταιρισμός

• Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ

• Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες

• Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ

• Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

Συμμετοχή στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου

Η ίδια συμμετοχή μπορεί να αποτελείται και από εξωτερική χρηματοδότηση. Οι εναλλακτικοί τρόποι κάλυψης ιδίων κεφαλαίων είναι:

• Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου

• Τραπεζικό δάνειο

• Ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών

• Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

 

Αντικείμενο επενδυτικού σχεδίου

• Δημιουργία νέας μονάδας

• Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας

• Διαφοροποίηση παραγωγικής διαδικασίας

• Θεμελιώδης αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας

• Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της

Ενισχυόμενες κατηγορίες επενδύσεων

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας  με ορισμένους περιορισμούς (βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας – ΚΑΔ). 

Ενδεικτικά για Επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού, είναι επιλέξιμη :

– Ίδρυση – επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 3*

Εκσυγχρονισμοί ολοκληρωμένης μορφής τουλάχιστον 3* (να ανήκουν ή να αναβαθμίζονται). Απαραίτητη προϋπόθεση η πάροδος 5ετίας από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης προηγούμενου εκσυγχρονισμού

Ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει την λειτουργία τους, χωρίς να έχει αλλάξει η χρήση τους και εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 3*

– Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping τουλάχιστον 3*

– Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2*

Σύνθετα τουριστικά καταλύματα

Ειδικές μορφές τουρισμού (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, θεματικά πάρκα, ΚΕΠΑΤ κλπ)

– Εγκαταστάσεις αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού εφόσον υποβάλλεται από cluster

Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, υπό προϋποθέσεις

 

Επιλέξιμες δαπάνες (Σε ποσοστό επί του Π/Υ)

– Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 

– Αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, για ΜΜΕ, υπό προϋποθέσεις.

– Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης.

– Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

– Ειδικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις

– Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και μη κατοχυρωμένες τεχνικές γνώσεις

– Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης

–  Μισθολογικό κόστος έως και δύο έτη

– Αμοιβές συμβούλων 

– Δαπάνες εκκίνησης μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Είδη ενισχύσεων

• Φορολογική απαλλαγή

• Επιχορήγηση (70% της ενίσχυσης εφόσον δεν υπάγεται σε ειδικές περιπτώσεις) 

• Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

• Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων

Εφόσον μπορεί μία επιχείρηση να κατηγοριοποιηθεί σε ειδικές περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος (Εξωστρεφείς, Καινοτόμες, Ανεξάρτητες ΜΜΕ με αύξηση απασχόλησης, Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, σχέδια που υλοποιούνται σε τομείς Τεχνολογίας, Πληροφορικής ή Αγροδιατροφής, Επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, σχέδια που υλοποιούνται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές), το ποσοστό της επιχορήγησης φθάνει στο 100% της ενίσχυσης.   

Διάρκεια Υποβολών

Έναρξη : Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019

Λήξη :  Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 

Υλοποίηση και ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων

Έναρξη εργασιών: μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου προ της υποβολής της αίτησης υπαγωγής επιφέρει την απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου.

Περιοχή Εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

 
 

Επισυναπτόμενα Αρχεία

Μπορείτε να κατεβάσετε το συνοπτικό οδηγό του Προγράμματος πατώντας εδώ

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ  πατώντας εδώ

 

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο