• info@365consulting.gr
 • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Αναπτυξιακός Νόμος 4399 / 2016 – Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων 4

Αναπτυξιακός Νόμος 4399 / 2016 – Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων 4

Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου

Στα πλαίσια του Νόμου, προβλέπονται ενισχύσεις από 40%μέχρι 55%,   ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Αναπτυξιακός Νόμος  4399 / 2016»

ΚΑΘΕΣΤΩΣ: «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων 4»


 

Δικαιούχοι

 • Ατομική επιχείρηση
 • Εμπορική εταιρία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
 • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

 

Συμμετοχή στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου

Η ίδια συμμετοχή μπορεί να αποτελείται και από εξωτερική χρηματοδότηση. Οι εναλλακτικοί τρόποι κάλυψης ιδίων κεφαλαίων είναι:

 • Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου
 • Τραπεζικό δάνειο
 • Ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών
 • Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

 

Αντικείμενο επενδυτικού σχεδίου

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση παραγωγικής διαδικασίας
 • Θεμελιώδης αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας
 • Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της

 

Ενισχυόμενες κατηγορίες επενδύσεων

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας  με ορισμένους περιορισμούς (βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας – ΚΑΔ).

Ενδεικτικά για Επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού, είναι επιλέξιμη :

– Ίδρυση – επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 3*
– Εκσυγχρονισμοί ολοκληρωμένης μορφής τουλάχιστον 3* (να ανήκουν ή να αναβαθμίζονται). Απαραίτητη προϋπόθεση η πάροδος 5ετίας από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης προηγούμενου εκσυγχρονισμού
– Ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει την λειτουργία τους, χωρίς να έχει αλλάξει η χρήση τους και εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 3*
– Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping τουλάχιστον 3*
– Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2*
 Σύνθετα τουριστικά καταλύματα
– Ειδικές μορφές τουρισμού (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, θεματικά πάρκα, ΚΕΠΑΤ κλπ)
– Εγκαταστάσεις αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού εφόσον υποβάλλεται από cluster
– Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, υπό προϋποθέσεις

Στον τομέατων Αθλητικών Δραστηριοτήτων, ενισχύονται οι κλάδοι :

 • 11.10.01 – Υπηρεσίες γηπέδων ποδοσφαίρου, μπάσκετ κλπ
 • 11.10.03 – Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)

 

Επιλέξιμες δαπάνες (Σε ποσοστό επί του Π/Υ)

– Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

– Αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, για ΜΜΕ, υπό προϋποθέσεις.

– Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης.

– Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

– Ειδικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις

– Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και μη κατοχυρωμένες τεχνικές γνώσεις

– Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης

– Μισθολογικό κόστος έως και δύο έτη

– Αμοιβές συμβούλων

– Δαπάνες εκκίνησης μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

 

Είδη ενισχύσεων

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση (70% της ενίσχυσης εφόσον δεν υπάγεται σε ειδικές περιπτώσεις)
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

 

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων

Εφόσον μπορεί μία επιχείρηση να κατηγοριοποιηθεί σε ειδικές περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος (Εξωστρεφείς, Καινοτόμες, Ανεξάρτητες ΜΜΕ με αύξηση απασχόλησης, Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, σχέδια που υλοποιούνται σε τομείς Τεχνολογίας, Πληροφορικής ή Αγροδιατροφής, Επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, σχέδια που υλοποιούνται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές), το ποσοστό της επιχορήγησης φθάνει στο 100% της ενίσχυσης.   

 

Διάρκεια Υποβολών

               Έναρξη : 8 Δεκεμβρίου 2020

               Λήξη :  31 Μαρτίου 2021

 

Υλοποίηση και ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων

Έναρξη εργασιών: μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου προ της υποβολής της αίτησης υπαγωγής επιφέρει την απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου.

 

Περιοχή Εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Αναπτυξιακός Νόμος 4399 / 2016» ΚΑΘΕΣΤΩΣ: «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων 4»

 

 

 

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο