• info@365consulting.gr
 • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Ανώτατο όριο προμήθειας POS 0,5% για συναλλαγές έως 10 ευρώ

Ανώτατο όριο προμήθειας POS 0,5% για συναλλαγές έως 10 ευρώ

Με τα άρθρα 1 και 2 της τροπολογίας που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπ. Δικαιοσύνης προβλέπονται τα ακόλουθα

α) Τίθενται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, ανώτατα όρια προμηθειών και χρεώσεων για συναλλαγές αξίας έως δέκα (10) ευρώ που διενεργούνται με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών, εκδόσεως στην Ελλάδα που εμπίπτουν στους οριζόμενους Κωδικούς Κατηγοριοποίησης Εμπόρων και ανήκουν στη «Μικρή Λιανική» [παντοπωλεία, περίπτερα, αρτοποιεία, ταξί κ.λπ. (δείτε παρακάτω στο άρθρο της τροπολογίας)] .
Τα ανωτέρω όρια δεν εφαρμόζονται σε ανώνυμες εταιρείες και σε επιχειρήσεις που διαθέτουν περισσότερα από τρία τερματικά υποδοχής καρτών, τα οποία έχουν λάβει από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών

β) Ορίζεται ότι, μέχρι το οριζόμενο χρονικό διάστημα, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 5104/2024 (ΚΦΔ) δεν μπορούν να απορρίψουν πρόταση οντότητας της παρ. 1 του άρθρου 17 του Κ.Φ.Δ. για κατάρτιση σύμβασης με αντικείμενο μία ή περισσότερες από τις αναφερόμενες υπηρεσίες (αποδοχής καρτών πληρωμών, παροχής τερματικών “POS” κ.λπ.). επικαλούμενοι χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση ή ικανότητα της προτείνουσας οντότητας κ.λπ.. όταν η πρόταση περιλαμβάνει επαρκείς τρόπους εξασφάλισης απαιτήσεων των παροχών.

Για κάθε παράβαση των ανωτέρω επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ από την ΑΑΔΕ.Αιτιολογική έκθεση


Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Το ζήτημα της επιβολής αυξημένων προμηθειών σε συναλλαγές ιδιωτών-καταναλωτών μικρού οικονομικού αντικειμένου, αξίας μέχρι και δέκα (10) ευρώ, οι οποίες διενεργούνται μέσω χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών και αφορούν στη «Μικρή Λιανική», δηλαδή την αγορά καθημερινών ειδών χαμηλού κόστους, όπως αυτά καθορίζονται μέσω συγκεκριμένων Κωδικών Κατηγοριοποίησης Εμπόρων («Merchant Category Codes- MCCs»).

Άρθρο 2: Την άρνηση ορισμένων παροχών υπηρεσιών πληρωμών να καταρτίσουν σύμβαση παροχής υπηρεσιών αποδοχής καρτών πληρωμών, παροχής τερματικών POS, και άλλων υπηρεσιών του άρθρου 18 του ν. 5104/2024 (ΚΦΔ), σε οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, όπως περιγράφονται ειδικότερα στο άρθρο 17 του ΚΦΔ, γιατί οι δεύτερες έχουν χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση ή αναλαμβάνουν υψηλό ρίσκο στις συναλλαγές τους.


Γιατί αποτελεί πρόβλημα;


Άρθρο 1: Η επιβολή αυξημένων προμηθειών στις καθημερινές συναλλαγές μικρού οικονομικού αντικειμένου, αξίας μέχρι και δέκα (10) ευρώ, για είδη καθημερινής και ευρείας χρήσης, επιβαρύνει υπέρμετρα τους μικρούς επαγγελματίες/επιχειρηματίες, καθώς μειώνουν ή και απορροφούν εντελώς το καθαρό κέρδος που προέρχεται από τόσο μικρές συναλλαγές.

Άρθρο 2: Δημιουργείται ένα καθεστώς ανισότητας ανάμεσα αφενός στις επιχειρήσεις που τηρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας και ελέγχονται κανονικά από τη φορολογική διοίκηση και αφετέρου στις επιχειρήσεις που φέρουν χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση, ol οποίες, από τη στιγμή που δεν συνάπτουν σύμβαση με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν από τη φορολογική διοίκηση.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Μικρούς επαγγελματίες/επιτηδευματίες, παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και τις οντότητές που χρησιμοποιούν τερματικά POS, ιδιοκτήτες/κατόχους επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης και ρυμουλκουμένων κατηγορίας 01, 02, τον αγροτικό πληθυσμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Προτεινόμενες διατάξεις


Άρθρο 1
Ανώτατο όριο προμήθειας σε συναλλαγές έως δέκα ευρώ που διενεργούνται με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών


1. Για συναλλαγές αξίας έως και δέκα (10) ευρώ
 που διενεργούνται με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών, εκδόσεως στην Ελλάδα και εμπίπτουν στους Κωδικούς Κατηγοριοποίησης Εμπόρων («MCCs»), όπως αυτοί ορίζονται από τα διεθνή Σχήματα Πληρωμών και ανήκουν στη «Μικρή Λιανική», ήτοι στους Κωδικούς: MCC – 5411: Παντοπωλεία και «mini markets»,

MCC – 5994: Πρακτορεία τύπου και περίπτερα,
MCC – 5192: Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες,
MCC – 5993: Είδη καπνιστών, καπνοπωλεία,
MCC – 5462: Αρτοποιεία,
MCC-4121: Ταξί,
MCC-5441: Καταστήματα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών ειδών,
MCC-5451: Καταστήματα γαλακτοκομικών προϊόντων,
MCC – 7216: Στεγνοκαθαριστήρια,
MCC – 7251: Καταστήματα επιδιόρθωσης υποδημάτων,
MCC – 5697: Ραφεία, επιδιορθώσεις/μεταποιήσεις ενδυμάτων,
MCC – 5949: Καταστήματα ειδών ραπτικής, πλεκτικής, ιδίως υφασμάτων,
MCC – 5499: Διάφορα καταστήματα τροφίμων, ψιλικατζίδικα, εξειδικευμένα καταστήματα,
MCC – 5399: Διάφορα καταστήματα γενικών εμπορευμάτων,
MCC – 5331: Καταστήματα ποικίλων ειδών (ψιλικών),

και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ισχύουν τα εξής όρια προμήθειας και χρέωσης:

α) η ανώτατη προμήθεια εκκαθάρισης που χρεώνεται ο έμπορος από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών δεν δύναται να υπερβαίνει το μηδέν κόμμα πενήντα τοις εκατό (0,50%) της αξίας της συναλλαγής,

β) η ανώτατη διατραπεζική προμήθεια, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες (L123), δεν δύναται να υπερβαίνει το μηδέν κόμμα δέκα τοις εκατό (0,10%) της αξίας της συναλλαγής για χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών και το μηδέν κόμμα δεκαπέντε τοις εκατό (0,15%) της αξίας της συναλλαγής για πιστωτικές κάρτες ιδιωτών,

γ) η ανώτατη χρέωση του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών από διεθνείς οργανισμούς καρτών δεν δύναται να υπερβαίνει το μηδέν κόμμα δέκα τοις εκατό (0,10%) της αξίας της συναλλαγής.

2. Το παρόν δεν εφαρμόζεται σε ανώνυμες εταιρείες και σε επιχειρήσεις που διαθέτουν περισσότερα από τρία (3) τερματικά υποδοχής καρτών, τα οποία έχουν λάβει από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις παροχών υπηρεσιών πληρωμών

1. Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών της παρ. 1 του άρθρου 18 του Κώδικα φορολογικής Διαδικασίας (Κ.φ.Δ. – ν. 5104/2024, Α’ 58) (πάροχοι) δεν μπορούν να απορρίψουν πρόταση οντότητας της παρ. 1 του άρθρου 17 του Κ.Φ.Δ. για κατάρτιση σύμβασης με αντικείμενο μία ή περισσότερες από τις υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 18 του Κ.φ.Δ., επικαλούμενοι χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση ή ικανότητα της προτείνουσας οντότητας, ή ότι εν γένει η οντότητα που επιθυμεί να συνδεθεί πραγματοποιεί συναλλαγές υψηλού ρίσκου ή αμφισβητούμενης νομιμότητας, όταν η πρόταση περιλαμβάνει τρόπους εξασφάλισης απαιτήσεων των παροχών που μπορεί να προκόψουν κατά τη λειτουργία της σύμβασης, όπως ενδεικτικά προκαταβολή ετήσιας αμοιβής, παροχή εγγύησης και δυνατότητα εκκαθάρισης συναλλαγών εντός επαρκούς χρονικού διαστήματος από την πραγματοποίησή τους.

2. Για κάθε παράβαση της παρ. 1 επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δύναται να εξειδικεύονται οι τρόποι εξασφάλισης των απαιτήσεων των παροχών που πρέπει να περιέχονται στην πρόταση της παρ. 1 και, ιδίως να ορίζονται:

α) η ελάχιστη προκαταβολή ετήσιας αμοιβής τους,

β) το ποσό της εγγύησης που πρέπει να τους παρασχεθεί, και

γ) το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την πραγματοποίηση των συναλλαγών μέχρι την εκκαθάρισή τους, το οποίο θεωρείται επαρκές για την εξασφάλιση των απαιτήσεων.

4. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία διαπίστωσης παραβάσεων της παρ. 1.

5. Οι παρ. 1 έως 3 ισχύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών: Μείωση 50% των προμηθειών στα POS για συναλλαγές έως 10 ευρώ – Μηνιαία (αναλογική) καταβολή τελών κυκλοφορίας και δυνατότητα άρσης ακινησίας οχημάτων για το 2024

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Τη μείωση κατά 50% των προμηθειών στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω τερματικών POS προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης». Συγκεκριμένα, η ανώτατη προμήθεια εκκαθάρισης στις συναλλαγές μέχρι 10 ευρώ, στη λεγόμενη «Μικρή Λιανική», δεν θα υπερβαίνει το 0,5% της αξίας της συναλλαγής. Με άλλη διάταξη, επίσης, δίνεται λύση στο πρόβλημα απόκτησης POS από επιχειρηματίες με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα. Επιπρόσθετα, προβλέπεται η τμηματική (αναλογική) καταβολή των τελών κυκλοφορίας με τη δυνατότητα άρσης της ακινησίας των οχημάτων για το 2024. Τέλος, με άλλη διάταξη παρέχεται στο ΤΑΙΠΕΔ η δυνατότητα συμμετοχής του σε ευρωπαϊκά και άλλα διεθνή προγράμματα με στόχο τη διεύρυνση του αντικειμένου του.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Προχωράμε, όπως είχαμε δεσμευθεί, στην επίλυση της αδικίας που επιβάρυνε δυσανάλογα τους επιχειρηματίες της «Μικρής Λιανικής». Στόχος μας είναι να αντισταθμίσουμε τα υψηλά κόστη προμηθειών από την υποχρεωτική πλέον χρήση POS στις πληρωμές με κάρτες. Δώσαμε τον χρόνο σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να λυθεί το ζήτημα αυτό χωρίς νομοθετική παρέμβαση. Εντούτοις, διαπιστώνοντας πως αυτό δεν καθίσταται δυνατόν, προχωράμε με όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να προστατέψουμε τους μικρούς εμπόρους από υπέρμετρες χρεώσεις και να αποφύγουμε τις «τρικλοποδιές» στην κοινή μας προσπάθεια για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής».

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, δήλωσε: «Η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έρχεται ως το απαραίτητο συμπλήρωμα στη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία μειώνουμε τις προμήθειες στο ήμισυ για τις συναλλαγές μέσω POS, επιβεβαιώνοντας τη βούληση της κυβέρνησης, αφ’ ενός να στηρίζει έμπρακτα τον επαγγελματία ιδιαίτερα στη λεγόμενη «μικρή λιανική». Αφετέρου, όμως, αποδεικνύουμε πως ό,τι εξαγγέλλουμε, το υλοποιούμε στο ακέραιο. Με συνέπεια λόγων και έργων, αλλά και κατανόηση για τις αληθινές ανάγκες και τις συνθήκες της αγοράς».

Μειώνονται κατά 50% οι προμήθειες στα POS για συναλλαγές έως 10 ευρώ

Αναλυτικότερα, η τροπολογία προβλέπει:

1. Ανώτατο όριο προμήθειας εκκαθάρισης στο 0,5% σε συναλλαγές έως 10 ευρώ στη λεγόμενη «Μικρή λιανική»

Με τη ρύθμιση αυτή ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στη λεγόμενη «Μικρή Λιανική». Συγκεκριμένα, για τα επόμενα 3 χρόνια στις συναλλαγές μέχρι 10 ευρώ που γίνονται με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα προβλέπεται ότι η προμήθεια εκκαθάρισης που χρεώνεται ο έμπορός δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,50% της αξίας της συναλλαγής. Αντίστοιχα:

 • Η ανώτατη τραπεζική προμήθεια για χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών ορίζεται στο 0,10% και για τις πιστωτικές κάρτες ιδιωτών στο 0,15%.
 • Η ανώτατη χρέωση του παρόχου υπηρεσιών πληρωμής από διεθνείς οργανισμούς καρτών ορίζεται σε 0,10%.

Οι ΚΑΔ της «Μικρής Λιανικής»

Η ρύθμιση αφορά τις συναλλαγές έως 10 ευρώ που πραγματοποιούνται σε επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο της «Μικρής Λιανικής». Πιο αναλυτικά, αφορούν σε επιχειρήσεις με τους παρακάτω Κωδικούς Κατηγοριοποίησης Εμπόρων (“MCCs”):

 • MCC – 5411: Παντοπωλεία & mini markets
 • MCC – 5994: Πρακτορεία Τύπου & Περίπτερα
 • MCC – 5192: Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες
 • MCC – 5993: Είδη καπνιστών, καπνοπωλεία
 • MCC – 5462: Αρτοποιεία
 • MCC – 4121: Ταξί
 • MCC-5441: Καταστήματα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών ειδών
 • MCC-5451: Καταστήματα Γαλακτοκομικών προϊόντων
 • MCC – 7216: Στεγνοκαθαριστήρια
 • MCC – 7251: Καταστήματα επιδιόρθωσης υποδημάτων
 • MCC – 5697: Ραφεία, επιδιορθώσεις/μεταποιήσεις ενδυμάτων
 • MCC – 5949: Καταστήματα ειδών ραπτικής, πλεκτικής, υφασμάτων κ.α.
 • MCC – 5499: Διάφορα καταστήματα τροφίμων, ψιλικατζίδικα, εξειδικευμένα καταστήματα
 • MCC – 5399: Διάφορα καταστήματα γενικών εμπορευμάτων
 • MCC – 5331: Καταστήματα ποικίλων ειδών (ψιλικών),

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση δεν αφορά σε επιχειρήσεις που έχουν τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρίας και σε επιχειρήσεις που διαθέτουν περισσότερα από 3 τερματικά υποδοχής καρτών, τα οποία έχουν λάβει από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

2. Επιπρόσθετα, με άλλη διάταξη ορίζεται πως οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν μπορούν να απορρίψουν την παροχή POS σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες εφόσον υπάρχουν επαρκείς τρόποι εξασφάλισής τους επικαλούμενοι λόγους πιστοληπτικής αξιολόγησης ή ικανότητας καθώς και λόγους που αφορούν σε ενδεχόμενες συναλλαγές υψηλού ρίσκου. Προβλέπεται, δε, η δυνατότητα επιπλέον εξασφαλίσεων των παρόχων, όπως ενδεικτικά η προκαταβολή ετήσιας αμοιβής, η παροχή εγγύησης και η δυνατότητα εκκαθάρισης συναλλαγών εντός επαρκούς χρονικού διαστήματος από την πραγματοποίησή τους. Σημειώνεται πως, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των παρόχων προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε παράβαση από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ. Τέλος, τονίζεται ότι με Υπουργική Απόφαση μπορούν να εξειδικεύονται οι όροι που αφορούν στις εξασφαλίσεις των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.

Στόχος της διάταξης είναι να αποφευχθεί ο ηθικός κίνδυνος ο οφειλέτης να βρίσκεται σε ευνοϊκότερη θέση απέναντι στην ΑΑΔΕ, σε σχέση με τον συνεπή επιχειρηματία καθώς και η περίπτωση να υπάρξουν επιχειρηματίες που θα επιλέξουν να δημιουργήσουν οφειλές προκειμένου να αποφύγουν τις υποχρεώσεις τους προς την ΑΑΔΕ.

3. Άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2024 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας

Όπως κάθε χρόνο, παρέχεται η δυνατότητα άρσης της ακινησίας επιβατικού οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης και για το 2024, με αναλογική καταβολή των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες κυκλοφορίας του οχήματος.

Για παράδειγμα, εάν ιδιοκτήτης αυτοκινήτου με ετήσια τέλη κυκλοφορίας ύψους 300 ευρώ άρει την ακινησία του οχήματος του για διάστημα 4 μηνών θα καταβάλει 100 ευρώ (4/12).

Σημειώνεται ότι, όταν λήξει το διάστημα κίνησης για το οποίο έχουν καταβληθεί τα τέλη θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να θέσει το όχημα εκ νέου σε ακινησία. Σε αντίθετη περίπτωση, προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του διπλάσιου ποσού των αναλογικών τελών κυκλοφορίας που έχουν ήδη καταβληθεί.

Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες οχημάτων που τελούν σε κατάσταση αναγκαστικής ακινησίας για λόγους ανωτέρας βίας, εφόσον αίρεται ο λόγος της ακινησίας αυτής εντός του 2024, να καταβάλλουν τα τέλη κυκλοφορίας αναλογικά για τους υπόλοιπους μήνες μέχρι το τέλος του έτους αυτού και όχι το σύνολο των ετησίων τελών κυκλοφορίας.

Υπογραμμίζεται, ότι για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας σε περίπτωση άρσης της ακινησίας ως το μικρότερο διάστημα ορίζεται ο ένας μήνας.

Πηγή: https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=232823

Εγγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο

<

Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο