• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων

Αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων

Έως τις 28/2 η προθεσμία για περίπου 1 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις όσον αφορά το φορολογικό έτος 2017

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για περίπου ένα εκατομμύριο ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, καθώς στο τέλος του τρέχοντος μηνός εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων συναλλαγών για το έτος 2017.

 

Επισημαίνεται ότι η υποβολή των καταστάσεων πρέπει να γίνει στο σύστημα ΤΑΧΙSnet, ενώ σε αυτές κάθε υπόχρεος πρέπει να καταχωρήσει αναλυτικά στοιχεία για τα τιμολόγια που εξέδωσε και έλαβε εντός του 2017. Οφείλει επίσης να δηλώσει συγκεντρωτικά στοιχεία για όλες τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εξέδωσε και για όλα τα λοιπά φορολογικά στοιχεία που έλαβε από τους προμηθευτές του πέρυσι.

 

Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί ότι όσοι υπόχρεοι δεν υποβάλουν τις καταστάσεις αυτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα τα οποία ανέρχονται σε 100 ευρώ ανά περίπτωση.

 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα δεδομένα των καταστάσεων πελατών – προμηθευτών, τα οποία έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, διασταυρώνονται και οι ασυμφωνίες και αποκλίσεις αναρτώνται στους «λογαριασμούς» των υπόχρεων που τηρούνται στο ΤΑΧISnet, ώστε αυτοί να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής και περαιτέρω διόρθωσης αυτών.

 

Στο πλαίσιο αυτό οι υπόχρεοι, με βάση τις σχετικές οδηγίες και διευκρινίσεις που έχουν δοθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, θα πρέπει να γνωρίζουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

1 Ποιοι είναι υπόχρεοι στην υποβολή καταστάσεων συναλλαγών;

 

α)Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα με εξαίρεση τις υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000).

 

β)Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν και οι μη εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενοι στον φόρο, οι οποίοι διαθέτουν ΑΦΜ στο εσωτερικό της χώρας, για τις αγορές ή πωλήσεις που πραγματοποιούν χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ αυτό, εφόσον στα πρόσωπα αυτά ή σε όμιλο που ανήκουν έχει χορηγηθεί άδεια για την πραγματοποίηση εισαγωγών με αναστολή καταβολής του οφειλόμενου ΦΠΑ κατά την εισαγωγή και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις μεταγενέστερες παραδόσεις των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000).

 

2 Ποια είναι η προθεσμία υποβολής των καταστάσεων συναλλαγών για το έτος 2017;

 

Για τις συναλλαγές του έτους 2017 η καταληκτική προθεσμία για όλους τους υπόχρεους με βάση σχετικές διατάξεις -εκτός από τους εκδότες και τους λήπτες φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέπεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους- είναι η 28η Φεβρουαρίου 2018.

 

3 Ποιος είναι ο τρόπος υποβολής των καταστάσεων συναλλαγών;

 

Ο υπόχρεος υποβάλλει καταστάσεις φορολογικών στοιχείων (πελατών και προμηθευτών) για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου στο διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Οικονομικών.

 

4 Ποιο είναι το όριο αξίας στοιχείων για την ενσωμάτωσή τους στη συγκεντρωτική υποβολή των καταστάσεων;

 

Δεν υπάρχει όριο. Τα στοιχεία αξίας (είτε εκδοθέντα είτε ληφθέντα) θα συμπεριλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1022/ 7.1.2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, τα υποβληθέντα στοιχεία των καταστάσεων πελατών – προμηθευτών διασταυρώνονται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και οι ασυμφωνίες και αποκλίσεις αναρτώνται στους «λογαριασμούς» των υπόχρεων προσώπων, που τηρούνται στον διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Οικονομικών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής και περαιτέρω διόρθωσης αυτών. Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος του Απριλίου του επόμενου ημερολογιακού έτους που αφορούν. Δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ ΦΠΑ ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ.

 

5 Ποιες συναλλαγές δεν υποβάλλονται;

 

* Οι πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή (ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή αποκτήσεις αγαθών, ενδοκοινοτικές παροχές ή λήψεις υπηρεσιών, πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών από και προς τρίτες χώρες, παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών προς την αλλοδαπή στις οποίες επιβάλλεται ΦΠΑ ημεδαπής).

 

* Τα ενοίκια ακινήτων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων. Αντίθετα, τα ενοίκια ακινήτων των οποίων η αξία επιβαρύνεται με ΦΠΑ, όπως η μίσθωση χώρων της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2859/2000, συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.

 

* Οι πωλήσεις εισιτηρίων όλων των μεταφορικών μέσων (οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων, εναέριων), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (ΑΠΕ) και τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται γι’ αυτά.

 

* Οι συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και επαγγελματικά επιμελητήρια.

 

* Οι συνδρομές και δωρεές σε συλλόγους και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες εκδίδονται μη φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις είσπραξης). Αντίθετα, οι συνδρομές σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, για τις οποίες εκδίδονται τιμολόγια, συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.

 

* Συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που χορηγούνται ή λαμβάνονται από τραπεζικά ιδρύματα, πλην προμηθειών πιστωτικών καρτών από και προς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών.

 

* Συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που καταβάλλονται ή λαμβάνονται από και προς τραπεζικά ιδρύματα από υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, πλην καταβαλλόμενων προμηθειών πιστωτικών καρτών προς τα ιδρύματα αυτά. Αντίθετα, στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι μεταξύ υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, πλην των τραπεζικών ιδρυμάτων, όπως τόκοι επί πιστώσει πωλήσεων, υπερημερίας κ.λπ.

 

* Η αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών. Αντίθετα, εφόσον η αξία εγγυοδοσίας περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών, αυτή συμπεριλαμβάνεται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.

 

* Τα έξοδα μισθοδοσίας (μισθοί, ημερομίσθια, συντάξεις), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι εργοδοτικές εισφορές.

 

* Οι εισφορές που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης (ΟΑΕΕ κ.λπ.).

 

* Τα γραμμάτια προκαταβολής (προείσπραξης) δικηγορικών συλλόγων.

 

* Τα μερίσματα που χορηγούν οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι δικαστικών επιμελητών, οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι κ.λπ. στα μέλη τους.

 

* Τα τέλη και δικαιώματα που εισπράττουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες για λογαριασμό τους και για λογαριασμό τρίτων.

 

* Τα ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα. Επίσης, δεν καταχωρούνται οι επιστροφές ασφαλίστρων και οι εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων που αναγράφονται στα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ή στις πρόσθετες πράξεις.

 

* Οι κοινόχρηστες δαπάνες.

 

* Οι πωλήσεις λαχείων.

 

6 Τι γίνεται με τους λογαριασμούς ρεύματος, νερού, τηλεπικοινωνιών;

 

Τα φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο από τη ΔΕΗ), τις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού (από την ΕΥΔΑΠ, τις δημοτικές επιχειρήσεις κ.λπ.) και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (σταθερή και κινητή τηλεφωνία) δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών που υποβάλλουν οι εκδότες αυτών, ενώ οι λήπτες υποβάλλουν στην κατάσταση προμηθευτών τα στοιχεία αυτά, συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλόμενου (εκδότη), στις οποίες, επίσης, δεν καταχωρούνται το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), καθώς και το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ), που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ (ΠΟΛ. 1149/22.05.2014).

 

7 Εάν κάποιος επαγγελματίας ή εταιρεία δεν εκδώσει τιμολόγια για κάποια περίοδο, δηλώνει μηδενική μηνιαία κατάσταση ή δεν υποβάλλει καθόλου;

 

Δεν υπάρχει υποχρέωση να υποβάλλει μηδενική δήλωση αν δεν έχει εκδώσει τιμολόγια και δεν έχει λιανικές πωλήσεις. Συνίσταται να ελέγχει στην εφαρμογή αν οι αντισυμβαλλόμενοί του δημιουργήσουν συναλλαγές στον ΑΦΜ του.

 

8 Ποια είναι τα πρόστιμα που επιβάλλονται για την εκπρόθεσμη υποβολή συναλλαγών;

 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1252/2015 για παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου (πιστωτικές και μηδενικές δηλώσεις), καθώς και φορολογικής δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα, η οποία αφορά φορολογικά έτη, υποθέσεις και περιόδους από 1/1/2014 και μετά, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

 

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της ΔΕΔ, η οποία επικύρωσε πρόστιμο σχετικά με τις καταστάσεις συναλλαγών, το πρόστιμο των 100 ευρώ επιβάλλεται ανά κατάσταση περιόδου (τρίμηνο ή ετήσιο).

 

Πηγή: www.naftemporiki.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο