Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων – Β` ΚΥΚΛΟΣ

Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων – Β` ΚΥΚΛΟΣ

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού…

 Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα – Β` ΚΥΚΛΟΣ

Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα – Β` ΚΥΚΛΟΣ

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση.

 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 450 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες  –  Γ` ΚΥΚΛΟΣ

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 450 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες  –  Γ` ΚΥΚΛΟΣ

Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση, 450 ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες, καθώς ποσοστό 60% των δικαιούχων των ενισχύσεων θα είναι γυναίκες. Η δράση αφορά το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

 Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Στόχος της δράσης είναι να ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες…

 Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Στόχος της δράσης είναι να ενθαρρύνει μικρά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και…

 ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων βασικού ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα και ανταγωνιστική παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

 Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Στόχος της Δράσης είναι η αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) Μεσαίας Ψηφιακής ωριμότητας, μέσω της αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών, με τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη θέση τους στις διεθνείς αγορές, να ενισχύσουν τη λειτουργική…

  Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 1.500 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία – B` ΚΥΚΛΟΣ

 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 1.500 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία – B` ΚΥΚΛΟΣ

Ως βασικό στόχο έχει την προώθηση στην απασχόληση ανέργων μέσω της ενίσχυσής τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην αυτααπασχόληση, 1500 ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν…

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης  3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών με έμφαση στη ψηφιακή οικονομία

Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων μέσω της ενίσχυσης τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 1.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες   –  Β` ΚΥΚΛΟΣ

Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση, 1000 ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες, καθώς ποσοστό 60% των δικαιούχων των ενισχύσεων θα είναι γυναίκες. Η δράση αφορά το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο