• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Δεν βρίσκουν το δίκιο τους οι φορολογούμενοι που αμφισβητούν πρόστιμα και φόρους

Δεν βρίσκουν το δίκιο τους οι φορολογούμενοι που αμφισβητούν πρόστιμα και φόρους

Με άδεια χέρια φεύγουν οκτώ στους δέκα φορολογούμενους που προσφεύγουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αμφισβητώντας αποφάσεις επιβολής φόρων ή προστίμων της φορολογικής διοίκησης.

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το 2017 παραπέμφθηκαν στη ΔΕΔ 10.685 υποθέσεις από τις οποίες 9.554 είναι ενδικοφανείς προσφυγές, 1.065 αριθμός αιτήσεων αναστολής καταβολής πληρωμής 50% και 66 αιτήσεις αναστολής που αφορούν τον ΕΝΦΙΑ. Από τις προσφυγές που κατατέθηκαν έκλεισαν 10.291 και εξετάστηκαν και έλαβαν απόφαση 9.455 προσφυγές. Από από αυτές που εξετάστηκαν έγιναν δεκτές εν όλω ή εν μέρει 2.312 ή μόλις το 22%. Οι υπόλοιπες 7.143 είτε απορρίφθηκαν είτε δεν εξετάστηκαν ποτέ και απορρίφθηκαν σιωπηρώς είτε μπήκαν στο αρχείο.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ το 2017 η ΔΕΔ εξέτασε έγκαιρα το 91,9% των ενδικοφανών προσφυγών, υπερβαίνοντας το στόχο του 80% κατά 14,9%.

 

Πάντως σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον υπερφορολόγησης, ολοένα και περισσότεροι φορολογούμενοι και επιχειρήσεις αμφισβητούν φόρους και πρόστιμα που βεβαιώνουν οι φορολογικές αρχές. Αναζητώντας το δίκιο τους με την εφορία οι φορολογούμενοι προσφεύγουν στη ΔΕΔ, αφού δεν έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν απευθείας στα διοικητικά δικαστήρια.

 

Ο νόμος ορίζει ότι όποιος φορολογούμενος θεωρεί ότι αδικήθηκε από κάποια απόφαση επιβολής φόρου ή προστίμου της φορολογικής διοίκησης δεν έχει το δικαίωμα να προσφύγει απευθείας στα διοικητικά δικαστήρια, αλλά είναι υποχρεωμένος να ασκήσει «ενδικοφανή προσφυγή» υποβάλλοντας σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών του υπουργείου Οικονομικών, καταβάλλοντος το 50% των αμφισβητούμενων ποσών. Μοναδική περίπτωση να αποφύγει κανείς το 50% είναι να δώσει επαρκή στοιχεία τα οποία να δικαιολογούν αναστολή για σοβαρούς λόγους οικονομικής αδυναμίας.

 

Οι φορολογούμενοι μπορούν να αμφισβητήσουν φόρους και πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί όπως: το φόρο εισοδήματος, το ΦΠΑ, τον ΕΝΦΙΑ, το φόρο κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, φόρους, τέλη, εισφορές ή χρηματικές κυρώσεις .

 

10+1 απαντήσεις για τις ενδικοφανείς προσφυγές

1. Γιατί υποβάλλονται οι ενδικοφανείς προσφυγές;

 

Οι ενδικοφανείς προσφυγές υποβάλλονται για την επανεξέταση των πράξεων της φορολογικής διοίκησης στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας. Στόχος είναι η επίλυση των φορολογικών διαφορών σε σύντομες προθεσμίες, ώστε να επιτυγχάνεται η συντομότερη είσπραξη δημόσιων εσόδων και η αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων από υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης.

 

2. Ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών;

 

Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται, μέσω της αρμόδιας φορολογικής αρχής (Δ.Ο.Υ. και Ελεγκτικά Κέντρα), ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ.

 

3. Σε ποιες περιπτώσεις και πώς μπορώ να υποβάλω ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών;

 

Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται από τη Φορολογική Αρχή οφείλει, πριν από την προσφυγή του στη Διοικητική Δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της ΔΕΔ με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας. Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη. Σημειώνεται ότι για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της ΔΕΔ δεν απαιτείται παράβολο.

 

4. Μπορώ να υποβάλω άλλου είδους διοικητική προσφυγή κατά των πράξεων που προσβάλλονται με την ενδικοφανή προσφυγή;

 

Όχι. Η άσκηση οποιασδήποτε άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των υποκειμένων στην ενδικοφανή προσφυγή πράξεων των φορολογικών αρχών είναι απαράδεκτη.

 

5. Μπορώ να ασκήσω προσφυγή απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια κατά των πράξεων που υπόκεινται σε ενδικοφανή προσφυγή;

 

Όχι. Η άσκηση προσφυγής απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια κατά των υποκειμένων στην ενδικοφανή προσφυγή πράξεων των φορολογικών αρχών είναι απαράδεκτη.

 

6. Μέσα σε ποια προθεσμία μπορώ να ασκήσω ενδικοφανή προσφυγή;

 

Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται κατά πράξεων των φορολογικών αρχών, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών που αρχίζει από τη συντέλεση της κοινοποίησης της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης. Ειδικά για τους κατοίκους εξωτερικού η σχετική προθεσμία ορίζεται σε 60 ημέρες.

 

7. Ποιος μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή;

 

Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται από τον υπόχρεο και εν γένει από κάθε πρόσωπο καθώς και από όλα τα ευθυνόμενα φυσικά πρόσωπα για την καταβολή του φόρου εκ μέρους του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας,

 

Ειδικότερα, η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται:

 

– για σχολάζουσα κληρονομιά από τον κηδεμόνα,

 

– για επιδικία από τον προσωρινό διαχειριστή,

 

– για μεσεγγύηση από τον μεσεγγυούχο,

 

– για πτωχεύσαντα από τον σύνδικο,

 

– για ανήλικο από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή τον επίτροπο και επί πλειόνων από τον έναν από αυτούς,

 

– για πρόσωπο που τελεί σε δικαστική συμπαράσταση από τον δικαστικό συμπαραστάτη, για θανόντα φορολογούμενο από τους κληρονόμους του,

 

– για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες σε εκκαθάριση από τους εκκαθαριστές.

 

Για όλες τις ως άνω περιπτώσεις, υποχρεωτικώς με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής συνυποβάλλονται και τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτουν οι παραπάνω ιδιότητες.

 

8. Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης;

 

Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί το υπόλοιπο 50%, εκτός αν υποβληθεί γι’ αυτό και γίνει αποδεκτό αίτημα αναστολής. Η αναστολή δεν ισχύει επί του άμεσου προσδιορισμού του φόρου, καθώς και επί πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, που εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική του δήλωση.

 

9. Με ποιο τρόπο μπορώ να υποβάλω αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης;

 

Ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή.

 

10. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα αναστολής;

 

Μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο.

 

11. Σε ποια προθεσμία εκδίδεται απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής;

 

Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής στην αρμόδια φορολογική αρχή.

 

 

Πηγή: www.in.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο