• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την ενίσχυση των Ομάδων Παραγωγών

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την ενίσχυση των Ομάδων Παραγωγών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης ενώ μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται και η τελική πρόσκληση.

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Η αίτηση στήριξης των ενδιαφερόμενων πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο και τα σχετικά δικαιολογητικά ενώ πρέπει να υποβάλλουν μόνο μία αίτηση στήριξης ανά ΑΦΜ.

 

 

 

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, το Μέτρο 9 που ενισχύει επιχειρηματικά σχέδια συλλογικών σχημάτων με έως 100.000 ευρώ ετησίως (αναλόγως τον τζίρο τους) απευθύνεται σε Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών οι οποίες αναγνωρίστηκαν επισήμως μετά τον Απρίλιο του 2016.

 

 

 

Η ενίσχυση, θα δίνεται «κατ’ αποκοπή» κάτι που σημαίνει ότι δεν θα συνδέεται με τιμολόγια (όπως π.χ με το πρόγραμμα των Νέων Γεωργών) αλλά οι δικαιούχοι θα πρέπει στην αναλυτική τους λογιστική καταχώρηση των δαπανών κατά κατηγορία θα πρέπει να εμφανίζονται δαπάνες που είναι συναφείς με την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και τις λειτουργικές δαπάνες.

 

 

 

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην απόφαση, η οικονομική στήριξη για τη σύσταση των νέων ομάδων παραγωγών και οργανώσεων παραγωγών χορηγείται σε ετήσια βάση με τη μορφή ποσού στήριξης (κατ’ αποκοπή ενίσχυση) που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του αιτήματος στήριξης.

 

 

 

Η α’ δόση καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης με την υποβολή σχετικής αίτησης από το δικαιούχο. Οι υπόλοιπες τέσσερεις (4) δόσεις καταβάλλονται μία κάθε έτος για τα επόμενα τέσσερα (4) έτη και με τη συμπλήρωση του ημερολογιακού έτους από την αναγνώριση της ομάδας /οργάνωσης από τον αρμόδιο φορέα με την υποβολή σχετικής αίτησης από το δικαιούχο.

 

 

 

Στην περίπτωση που η ομάδα παραγωγών / οργάνωση παραγωγών έχει αναγνωριστεί σε έτος προηγούμενο της αίτησης υποβολής στήριξης τότε μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης μπορεί να υποβάλει αίτηση πληρωμής για όσα έτη λειτουργίας έχουν συμπληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής αυτής.

 

 

 

Αναλυτικότερα η απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4

 

Δικαιούχοι

 

 

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν νέες ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί επίσημα μετά τη δημοσίευση του ν. 4384/2016 και ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής (2003/361/ΕΚ) με σκοπό σύμφωνο με την παρ. 1 του άρθρου 27 του Καν. 1305/2013.

 

 

 

Ο ελάχιστος αριθμός μελών για τις ομάδες φυτικής παραγωγής είναι 10, για τις ομάδες ζωικής παραγωγής 5 και για τις οργανώσεις παραγωγών φυτικής και ζωικής παραγωγής όπως προβλέπεται από την υπ’ αριθμ. 397/18235/2017 ΥΑ (Β΄601), όπως ισχύει κάθε φορά.

 

 

 

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι οι ακόλουθες:

 

– Να έχει έδρα στην ελληνική επικράτεια.

 

– Στην περίπτωση που η Ομάδα / Οργάνωση αποτελεί σαφώς οριζόμενο μέρος νομικού προσώπου του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου να λειτουργεί με ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση, σύμφωνα με την απόφαση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του ν.4384/2016.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5

 

Μη επιλέξιμοι υποψήφιοι

 

 

 

Δεν είναι επιλέξιμοι ως υποψήφιοι για ένταξη στο Μέτρο 9 και δε δύναται να κριθούν δικαιούχοι στήριξης οι κάτωθι:

 

– Υπό σύσταση ομάδες παραγωγών ή οργανώσεις παραγωγών που δεν έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 397/18235/2017 ΥΑ (Β΄ 601), όπως ισχύει.

 

– Οργανώσεις παραγωγών που εφαρμόζουν επιχειρησιακό πρόγραμμα / πρόγραμμα εργασιών στο πλαίσιο του Καν.1308/2013 κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

 

– Ομάδες παραγωγών ή οργανώσεις παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί πριν τη δημοσίευση του ν. 4384/2016.

 

– Οργανώσεις παραγωγών, οι στόχοι των οποίων είναι ασυμβίβαστοι με τα άρθρα 152 και 159 του κανονισμού 1308/2013.

 

– Ομάδες παραγωγών ή οργανώσεις παραγωγών που προκύπτουν από συγχωνεύσεις ήδη υπαρχουσών ομάδων παραγωγών και οργανώσεων παραγωγών.

 

– Όσοι δεν συγκεντρώνουν την ελάχιστη συνολική βαθμολογία όσον αφορά στα βαθμολογικά κριτήρια του Μέτρου 9, όπως αυτά διαμορφώνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014 – 2020.

 

– Όσοι δηλώνουν με την υποβολή της αίτησης στήριξης ψευδή ή ανακριβή στοιχεία.

 

– Όσοι δεν υποβάλουν εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση στήριξης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός των απαιτούμενων χρονικών προθεσμιών σύμφωνα με την προκήρυξη του Μέτρου 9.

 

– Ομάδες παραγωγών / οργανώσεις παραγωγών μέλη των οποίων συμμετείχαν στο παρελθόν σε άλλη ομάδα ή οργάνωση η οποία έλαβε στήριξη από το παρόν Μέτρο.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6

 

Δεσμεύσεις και υποχρεώσεις δικαιούχων

 

 

 

Οι δικαιούχοι των οποίων τα έργα χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Μέτρου 9 θα πρέπει να τηρούν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 

1. Να τηρούν τους όρους της Απόφασης Ένταξης.

 

2. Να αρχίσουν την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Ως ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων θεωρείται η ημερομηνία ένταξης της Ομάδας / Οργάνωσης.

 

3. Να διατηρούν το νομικό πρόσωπο ενεργό, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 397/18235/2017 ΥΑ (Β΄ 601), όπως ισχύει, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και για τουλάχιστον τρία (3) έτη μετά την ολοκλήρωση της πράξης. Σε περίπτωση που υπάρξει μεταβολή, αυτή δεν πρέπει να επηρεάζει κάποιον από τους όρους ένταξης ή τους στόχους που έχουν τεθεί στο επιχειρηματικό σχέδιο, ούτε τις προϋποθέσεις και τους σκοπούς αναγνώρισή της. Για οποιαδήποτε μεταβολή που αφορά στη σύσταση θα πρέπει να ενημερώνεται ο ΕΦΔ.

 

4. Να αποδέχονται και να διευκολύνουν ελέγχους και ενέργειες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ορθής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, την επίτευξη των στόχων και την τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και ειδικά να αποδέχονται και να διευκολύνουν επιτόπιους ελέγχους ή επισκέψεις που πραγματοποιούν Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα, προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί.

 

5. Να ενημερώνουν έγκαιρα και ορθά τον ΕΦΔ σχετικά με την πορεία υλοποίησης της πράξης, αποστέλλοντας όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στην υλοποίηση / επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου όπως και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του ΕΦΔ.

 

6. Να παρέχουν το σύνολο των πληροφοριών που τους ζητούνται από τους αρμόδιους φορείς.

 

7. Να διατηρούν την οικονομική και εμπορική τους δραστηριότητα για τουλάχιστον τρία (3) έτη μετά την ολοκλήρωση της πράξης.

 

8. Να τηρούν για πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της πράξης όλα τα παραστατικά στοιχεία της αξίας παραγωγής και δαπανών για τα έτη που αφορά η οικονομική στήριξη και να τα θέτουν στη διάθεση των αρμοδίων αρχών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των εν λόγω δικαιολογητικών και παραστατικών.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8

 

Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων. Ποσά και ποσοστά στήριξης

 

 

 

1. Η οικονομική στήριξη για τη σύσταση των νέων ομάδων παραγωγών και οργανώσεων παραγωγών χορηγείται σε ετήσια βάση με τη μορφή ποσού στήριξης (κατ’  αποκοπή ενίσχυση) που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του αιτήματος στήριξης.

 

2. Η α’ δόση καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης με την υποβολή σχετικής αίτησης από το δικαιούχο. Οι υπόλοιπες τέσσερεις (4) δόσεις καταβάλλονται μία κάθε έτος για τα επόμενα τέσσερα (4) έτη και με τη συμπλήρωση του ημερολογιακού έτους από την αναγνώριση της ομάδας / οργάνωσης από τον αρμόδιο φορέα με την υποβολή σχετικής αίτησης από το δικαιούχο. Στην περίπτωση που η ομάδα παραγωγών / οργάνωση παραγωγών έχει αναγνωριστεί σε έτος προηγούμενο της αίτησης υποβολής στήριξης τότε μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης μπορεί να υποβάλει αίτηση πληρωμής για όσα έτη λειτουργίας έχουν συμπληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής αυτής.

 

3. Ο υπολογισμός της αξίας παραγωγής για την α΄ δόση πληρωμής εφόσον η ομάδα παραγωγών ή η οργάνωση παραγωγών δεν έχει συμπληρώσει ένα (1) ημερολογιακό έτος λειτουργίας από την αναγνώρισή της, πραγματοποιείται βάσει της μέσης ετήσιας αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής των μελών κατά τη διάρκεια τριών (3) ετών πριν από την αναγνώριση της ομάδας ή της οργάνωσης. Στην περίπτωση που η ομάδα παραγωγών ή η οργάνωση παραγωγών έχει συμπληρώσει ένα (1) ημερολογιακό έτος λειτουργίας από την αναγνώρισή της, ο υπολογισμός της αξίας παραγωγής προκύπτει από τη μέση ετήσια αξία της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής της ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών. Η μέση ετήσια αξία προκύπτει από τα αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια).

 

Για τα επόμενα έτη η αξία παραγωγής περιλαμβάνεται ως εκτίμηση στο επιχειρηματικό σχέδιο και επαληθεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια). Η βεβαίωση της αξίας εμπορευθείσας παραγωγής προκύπτει σε όλες τις άνω περιπτώσεις από ορκωτό λογιστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ, για το προϊόν ή τα προϊόντα που έχει αναγνωριστεί η ομάδα /οργάνωση, για κάθε ημερολογιακό έτος από την αναγνώρισή τους.

 

4. Το ποσό στήριξης καταβάλλεται ανά έτος ως ακολούθως:

 

– 10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση (σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του Καν. 1305/2013)

 

– 8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 2ο έτος μετά την αναγνώριση

 

– 6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 3ο έτος μετά την αναγνώριση

 

– 4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 4ο έτος μετά την αναγνώριση

 

– 2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 5ο έτος μετά την αναγνώριση.

 

5. Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη. Ωστόσο, στην αναλυτική λογιστική καταχώρηση των δαπανών κατά κατηγορία θα πρέπει να εμφανίζονται δαπάνες που είναι συναφείς με την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και τις λειτουργικές δαπάνες.

 

6. Ο προϋπολογισμός ένταξης υπολογίζεται ως το άθροισμα των ετήσιων εκτιμώμενων ποσών πληρωμής, όπως προκύπτει από τον σχετικό πίνακα του επιχειρηματικού σχεδίου και δε δύναται να αυξηθεί.

 

7. Η ετήσια στήριξη κάθε δικαιούχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.

Πηγή: www.agro-business.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο