• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Εφορία: Τα 15 SOS για τη δήλωση εσόδων και εξόδων

Εφορία: Τα 15 SOS για τη δήλωση εσόδων και εξόδων

Τα στοιχεία για όλες τις συναλλαγές (έσοδα και έξοδα) που είχαν το 2017 θα πρέπει να δηλώσουν ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, επιχειρήσεις και γενικά κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών, τις γνωστές ΜΥΦ.

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet έως τις 28 Φεβρουαρίου. Υποχρέωση υποβολής υπάρχει για όλες τις συναλλαγές ανεξαρτήτως αξίας, ενώ για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος Απριλίου. Δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία αυτών προ ΦΠΑ ανά αντισυμβαλλόμενο δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ.

Με την προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών να μετράει αντίστροφα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής: 

 

1 Ποιοι είναι υπόχρεοι στην υποβολή ΜΥΦ (καταστάσεων συναλλαγών);

– Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα με εξαίρεση τις υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Ορους, καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ.

– Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν και οι μη εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενοι στον φόρο, οι οποίοι διαθέτουν ΑΦΜ στο εσωτερικό της χώρας, για τις αγορές ή πωλήσεις που πραγματοποιούν χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ αυτόν, εφόσον στα πρόσωπα αυτά ή σε όμιλο που ανήκουν έχει χορηγηθεί άδεια για την πραγματοποίηση εισαγωγών, με αναστολή καταβολής του οφειλόμενου ΦΠΑ κατά την εισαγωγή και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις μεταγενέστερες παραδόσεις των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας.  

 

2 Ποια είναι η προθεσμία υποβολής των καταστάσεων συναλλαγών για το έτος 2017;

Για τις συναλλαγές του έτους 2017 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι για όλους τους υπόχρεους με βάση σχετικές διατάξεις – εκτός από τους εκδότες και τους λήπτες φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέπεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους – η 28η Φεβρουαρίου 2018.

 

3 Πόσες καταστάσεις υποβάλλονται;

Οι συναλλαγές υποβάλλονται ανά περίοδο και υπόχρεο. Ασχέτως της προθεσμίας που είναι κοινή για όλες τις περιόδους, οι υπόχρεοι υποβάλλουν ανά τρίμηνο ή ετήσια τις καταστάσεις που προβλέπονται. 

 

4 Ποιος είναι ο τρόπος υποβολής των καταστάσεων συναλλαγών (ΜΥΦ);

Ο υπόχρεος υποβάλλει καταστάσεις φορολογικών στοιχείων (πελατών και προμηθευτών) για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου, στον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων www. aade.gr.

 

5 Ποιο είναι το όριο αξίας στοιχείων για την ενσωμάτωσή τους στη συγκεντρωτική υποβολή των καταστάσεων;

Δεν υπάρχει όριο. Τα στοιχεία αξίας (είτε εκδοθέντα είτε ληφθέντα) θα συμπεριλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, τα υποβληθέντα στοιχεία των καταστάσεων πελατών – προμηθευτών διασταυρώνονται από την ΑΑΔΕ, οι ασυμφωνίες και αποκλίσεις αναρτώνται στους «λογαριασμούς» των υπόχρεων προσώπων, που τηρούνται στον λογαριασμό τους στο Taxisnet, ώστε να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής και περαιτέρω διόρθωσης αυτών. Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος του Απριλίου του επόμενου ημερολογιακού έτους που αφορούν. Δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία αυτών προ ΦΠΑ ανά αντισυμβαλλόμενο δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ.

 

6 Ποιες συναλλαγές δεν υποβάλλονται;

– Οι πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή (ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή αποκτήσεις αγαθών, ενδοκοινοτικές παροχές ή λήψεις υπηρεσιών, πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών από και προς τρίτες χώρες, παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών προς την αλλοδαπή στις οποίες επιβάλλεται ΦΠΑ ημεδαπής).

–  Τα ενοίκια ακινήτων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων. Αντίθετα, τα ενοίκια ακινήτων των οποίων η αξία επιβαρύνεται με ΦΠΑ, όπως η μίσθωση επαγγελματικών χώρων, συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών – προμηθευτών.

– Οι πωλήσεις εισιτηρίων όλων των μεταφορικών μέσων (οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων, εναέριων), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (ΑΠΕ) και τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται γι’ αυτά.

– Οι συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και επαγγελματικά επιμελητήρια.

– Οι συνδρομές και δωρεές σε συλλόγους και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες εκδίδονται μη φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις είσπραξης). Αντίθετα, οι συνδρομές σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, για τις οποίες εκδίδονται τιμολόγια, συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών – προμηθευτών.

– Συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που χορηγούνται ή λαμβάνονται από τραπεζικά ιδρύματα, πλην προμηθειών πιστωτικών καρτών από και προς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών.

– Συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που καταβάλλονται ή λαμβάνονται από και προς τραπεζικά ιδρύματα από υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, πλην καταβαλλόμενων προμηθειών πιστωτικών καρτών προς τα ιδρύματα αυτά. Αντίθετα, στις καταστάσεις πελατών – προμηθευτών συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι μεταξύ υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, πλην των τραπεζικών ιδρυμάτων, όπως τόκοι επί πιστώσει πωλήσεων, υπερημερίας κ.λπ.

– Η αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών. Αντίθετα, εφόσον η αξία εγγυοδοσίας περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών, αυτή συμπεριλαμβάνεται στις καταστάσεις πελατών – προμηθευτών.

– Τα έξοδα μισθοδοσίας (μισθοί, ημερομίσθια, συντάξεις), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι εργοδοτικές εισφορές.

– Οι εισφορές που καταβάλλονται στα ασφαλιστικά ταμεία.

– Τα γραμμάτια προκαταβολής (προείσπραξης) δικηγορικών συλλόγων.

– Τα μερίσματα που χορηγούν οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι δικαστικών επιμελητών, οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι κ.λπ. στα μέλη τους.

– Τα τέλη και δικαιώματα που εισπράττουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες για λογαριασμό τους και για λογαριασμό τρίτων.

– Τα ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα. Επίσης, δεν καταχωρίζονται οι επιστροφές ασφαλίστρων και οι εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων που αναγράφονται στα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ή στις πρόσθετες πράξεις.

– Οι κοινόχρηστες δαπάνες.

– Οι πωλήσεις λαχείων.

 

7 Υποβάλλονται οι επιδοτήσεις χωρίς τιμολόγιο στις καταστάσεις συναλλαγών;

Οχι, δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής καταστάσεων πελατών – προμηθευτών για επιδοτήσεις για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων.

 

8 Τι γίνεται με τους λογαριασμούς ρεύματος, νερού, τηλεπικοινωνιών;

Τα φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο από τη ΔΕΗ), τις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού (από την ΕΥΔΑΠ, τις δημοτικές επιχειρήσεις κ.λπ.) και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (σταθερή και κινητή τηλεφωνία) δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών που υποβάλλουν οι εκδότες αυτών, ενώ οι λήπτες υποβάλλουν στην κατάσταση προμηθευτών τα στοιχεία αυτά, συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλόμενου (εκδότη).

 

9 Εάν κάποιος επαγγελματίας ή εταιρεία δεν εκδώσει τιμολόγια για κάποια περίοδο, δηλώνει μηδενική μηνιαία κατάσταση ή δεν υποβάλλει καθόλου;

Δεν υπάρχει υποχρέωση να υποβάλει μηδενική δήλωση αν δεν έχει εκδώσει τιμολόγια και δεν έχει λιανικές πωλήσεις. Συνίσταται να ελέγχει στην εφαρμογή αν οι αντισυμβαλλόμενοί του δημιουργήσουν συναλλαγές στον ΑΦΜ του.

 

10 Αν μια εταιρεία απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ, θα υποβάλλει στοιχεία; Και τι πρέπει να κάνουν οι αντισυμβαλλόμενοί της;

Ναι, θα υποβάλλει γιατί η υποχρέωση υποβολής είναι ανεξάρτητη της απαλλαγής του ΦΠΑ. Οι αντισυμβαλλόμενοι δηλώνουν ό,τι αναγράφεται στα ανάλογα παραστατικά.

 

11 Σε περίπτωση που ένας υπόχρεος λάβει ένα τιμολόγιο καθυστερημένα (π.χ. λόγω ταχυδρομείου), με τι περίοδο αναφοράς το καταχωρίζει στο σύστημα;

Ο κανόνας είναι ότι το παραστατικό πρέπει να καταχωριστεί στην περίοδο εκείνη του μήνα που αναφέρεται στην ημερομηνία έκδοσης.

 

12 Στα έξοδα ο ΦΠΑ όπως προκύπτει από τα φορολογικά στοιχεία μπορεί να διαφέρει από τον ΦΠΑ που τελικά εκπίπτει ο λήπτης. Τι συμπληρώνεται στην κατάσταση, δεδομένου ότι θα υπάρχει διασταύρωση με τις δηλώσεις ΦΠΑ;

Για τις χονδρικές πρώτα ζητείται η συμφωνία των αντισυμβαλλομένων και μετά η συμφωνία με τη δήλωση ΦΠΑ. Αρα, όπου διασταυρώνεται πληροφορία στο σύστημα ΜΥΦ, συμπληρώνεται αυτό που γράφει το παραστατικό, ενώ αυτό που εκπίπτει δηλώνεται στην περιοδική ΦΠΑ.

 

13 Διόρθωση αποκλίσεων σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται και μέχρι πότε μπορεί να γίνει;

Η διόρθωση αποκλίσεων επιτρέπεται στις συναλλαγές προμηθευτών (έξοδα) και μέχρι το τέλος Απριλίου (30-4-2018).

 

14 Διόρθωση αποκλίσεων μπορεί να γίνει και για τις συναλλαγές εσόδων;

Οχι, δεν μπορεί να γίνει.

 

15  Ποια είναι τα πρόστιμα που επιβάλλονται για την εκπρόθεσμη υποβολή συναλλαγών;

Για παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου (πιστωτικές και μηδενικές δηλώσεις), καθώς και φορολογικής δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ. Το πρόστιμο των 100 ευρώ επιβάλλεται ανά κατάσταση περιόδου (τρίμηνο ή ετήσιο).

 

Πηγή: www.tovima.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο