• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Ενισχύσεις 30 εκατ. ευρώ για αξιοποίηση αποβλήτων

Ενισχύσεις 30 εκατ. ευρώ για αξιοποίηση αποβλήτων

Υπό προκήρυξη νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης μμε για περιβαλλοντικές δραστηριότητες

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Στην επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων που θα αποσκοπούν στην επιχειρηματική αξιοποίηση όλων των μορφών αποβλήτων στοχεύει το νέο, υπό προκήρυξη, πρόγραμμα του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η δράση «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) επιδοτεί την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων με την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 250.000 ευρώ έως 2.500.000 ευρώ, για διάστημα μέχρι 36 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ.

Οι στόχοι

Η δράση πρακτικά αφορά τη δημιουργία περιβαλλοντικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στην κάλυψη σημαντικών εθνικών κενών της παραγωγικής αλυσίδας. Με την εφαρμογή της δράσης θα επιτευχθεί η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και εθνικού πλούτου διαμέσου της επιχειρηματικής αξιοποίησης του τομέα «Περιβάλλον», ο οποίος αφενός αποτελεί έναν από τους εννέα εθνικούς στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΝΕΚ, αφετέρου συμβάλλει στη δημιουργία αλυσίδων αξίας και με άλλους τομείς προτεραιότητας, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική στήριξη του συνόλου των επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και τον Ενδιάμεσο Φορέα για πράξεις κρατικών ενισχύσεων (Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία), με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες αποβλήτων είναι οι εξής:

1. Απόβλητα Αστικού σκοπού – Αστικά στερεά απόβλητα – Αστικά απόβλητα ειδικής διαχείρισης – Ιλύς αστικού τύπου

2. Βιομηχανικά Απόβλητα και απόβλητα λοιπών δραστηριοτήτων – Βιομηχανικά απόβλητα – Ειδικά ρεύματα υλικών.

3. Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.

4. Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα.

5. Απόβλητα αλιείας/ιχθυοκαλλιέργειας.

Επιλέξιμες ενέργειες

Στο πλαίσιο του προγράμματος, επιλέξιμες (προς χρηματοδότηση) ενέργειες διαχείρισης/εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων είναι οι εξής:

Συλλογή: Συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων.

Μεταφορά: Το σύνολο των εργασιών μετακίνησης αποβλήτων ή και ειδικών ρευμάτων υλικών από τα μέσα συλλογής στους χώρους ανάκτησης.

Προσωρινή αποθήκευση: Αποθήκευση εν αναμονή επεξεργασίας, ανάλογα με τον τύπο αποβλήτων, το μέγεθος και τη διάρκεια αποθήκευσης και τον στόχο της συλλογής.

Ανάκτηση: Οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα θα είναι ό,τι απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ό,τι απόβλητα που θα υφίστανται προετοιμασία για την πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση είτε στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας.

Υπογραμμίζεται ότι η κατηγορία ενέργειας «Ανάκτηση» θα πρέπει να υπάρχει αποδεδειγμένα σε κάθε επενδυτικό σχέδιο, ενώ η διάθεση αποβλήτων ως μοναδική ενέργεια δεν αποτελεί επιλέξιμη ενέργεια. 

Οι δικαιούχοι

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» είναι οι υφιστάμενες, οι νέες και οι υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ως εξής:

* Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β’ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας), οι οποίες μέχρι 31/12/2016 έχουν δύο ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.

* Νέες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β’ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας), οι οποίες δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και έχουν συσταθεί πριν από την ημερομηνία προκήρυξη του προγράμματος.

* Υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Επιπλέον σημειώνεται ότι:

* Κριτήριο επιλεξιμότητας είναι η οικονομική δραστηριότητα που θα επιδοτηθεί και όχι οι υφιστάμενες δραστηριότητες των εν δυνάμει δικαιούχων. Συνεπώς, δύναται να υποβάλουν αίτημα χρηματοδότησης ακόμα και επιχειρήσεις που δεν δραστηριοποιούνται σε ενέργειες διαχείρισης αποβλήτων, αλλά έχουν τη δυνατότητα/επιθυμία να το πράξουν.

* Η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν από την πρώτη εκταμίευση.

* H δράση αφορά αυστηρά την επιχειρηματική αξιοποίηση αποβλήτων μέσω της ανάκτησης πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Πηγή: www.naftemporiki.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο