• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Γενική Επιχειρηματικότητα – Β Κύκλος Ν.  4399 / 2016

Γενική Επιχειρηματικότητα – Β Κύκλος Ν. 4399 / 2016

Στα πλαίσια του Νόμου, προβλέπονται ενισχύσεις από 40% μέχρι 55%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.Το πρόγραμμα της “Γενικής Επιχειρηματικότητας” είναι το κυριότερο καθεστώς του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Σε αυτό μπορούν να υπαχθούν υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, οι οποίες είναι επιλέξιμες.

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Δικαιούχοι της Δράσης

Δικαιούχοι του καθεστώτος της “Γενικής Επιχειρηματικότητας” είναι επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά την χρονική στιγμή έναρξης των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να είναι:

  • Ατομικές
  • Εμπορικές εταιρείες 
  • Συνεταιρισμοί 
  • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
  • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες
  • Κοινοπραξίες με υποχρέωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
  • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

Όσων επιχειρήσεων τα επενδυτικά σχέδια υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ και υπαχθούν στο πρόγραμμα, υποχρεούνται να λάβουν την νομική μορφή της εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού πριν την έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Είδη Ενίσχυσης

Τα επενδυτικά σχέδια του συγκεκριμένου καθεστώτος μπορούν να ενισχυθούν, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, με τα παρακάτω είδη ενισχύσεων:

– Φορολογική Απαλλαγή

– Επιχορήγηση 

– Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

– Επιδότησης κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης – Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος

– Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείων συμμετοχών

 

Περιορισμός για το κίνητρο της επιχορήγησης: Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί προ 7 ετίας, για να μπορέσουν να λάβουν επιχορήγηση ή επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον για μία διαχειριστική χρήση κέρδη. Επιπλέον το ενισχυόμενο ποσό επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 εκ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο, τα 10 εκ ευρώ ανά μεμονωμένη επιχείρηση και τα 20 εκ ευρώ ανά όμιλο. 

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων

Εφόσον μπορεί μία επιχείρηση να κατηγοριοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις, μπορεί να διεκδικήσει μεγαλύτερα ποσοστά επιχορήγησης ή και ειδικές παροχές έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων.

• Εξωστρεφείς: ΜΜΕ οι οποίες παρουσιάζουν τουλάχιστον 10% αύξηση της εξωστρέφειας κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία, είτε 5% κατά εφόσον οι εξαγωγές τους καταλαμβάνουν περισσότερο από το 70% του κύκλου εργασιών τους το τρίτο έτος.

• Καινοτόμες: ΜΜΕ με κατ’ ελάχιστον 10% του συνόλου των λειτουργικών δαπανών να καταλαμβάνουν οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης.

• Ανεξάρτητες ΜΜΕ που μετά την έναρξη ισχύος του νόμου προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης είτε με απορρόφηση είτε με δημιουργία νέας εταιρείας – εκτός εξαγοράς

• Αύξηση απασχόλησης σε ΜΜΕ τουλάχιστον κατά 10% κατά την τελευταία τριετία

• Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ) του Ν.4019/2011, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν.4384/2016.

• Επενδυτικά σχέδια τα οποία υλοποιούνται σε τομείς ΤΠΕ (Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας) και Αγροδιατροφής

• Επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους όπως προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ

• Επιχειρήσεις που υλοποιούν το επενδυτικό τους σχέδιο σε ΒΕΠΕ, Ε.Π, ΕΠΕΒΟ, ΘΥ.Κ.Τ. και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης.

• Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικό σχέδιο σε ειδικές περιοχές του όπως αυτές ορίζονται σε σχετικό παράρτημα του νόμου (ορεινές, μειονεκτικές, με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, με πληθυσμιακή μείωση, νησιωτικές, παραμεθόριες).

• Είναι επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και ιδίως: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη, Χίος.

Επιλέξιμες Δαπάνες

1) Ενσώματα Στοιχεία Ενεργητικού 

– Κτιριακά 

– Αγορά του συνόλου των παγίων μιας επιχείρησης 

– Εξοπλισμός 

– Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης 

– Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων 

 

2) Άυλα στοιχεία ενεργητικού 

– Μεταφορά τεχνολογίας 

– Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου

 

3) Μισθολογικό κόστος 

-Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας

 

4) Λοιπές δαπάνες 

– Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

– Δαπάνες Εκκίνησης 

 

Έναρξη εργασιών: μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου προ της υποβολής της αίτησης υπαγωγής επιφέρει την απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 7 Μαΐου 2018

Διάρκεια υλοποίησης μέχρι και 3 χρόνια μετά την απόφαση υπαγωγής. 

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία 

 

Πρόσκληση

Σύνοψη Προγράμματος 

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 

Συχνές Ερωτήσεις Απαντήσεις 

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο