Αντικείμενο της Δράσης είναι η στήριξη και ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η  μείωση της ανεργίας, κυρίως ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού και στη μεγέθυνση της κοινωνικής ωφέλειας που οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. δημιουργούν.

Το πρόγραμμα «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» είναι ένα νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ το οποίο αφορά μεσαίες επιχειρήσεις και το οποίο στοχεύει στην ενίσχυσή τους για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και στην βελτίωση των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων. 

Η δράση αφορά στην ενίσχυση νέων και υφιστάμενων Συνεργατικών Σχηματισμών (ΣΣ) που δραστηριοποιούνται στους 9 τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), Logistics, υγεία, υλικά-κατασκευές, πολιτιστικές βιομηχανίες, τουρισμός) σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Η πρόταση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise. Η αναβάθμιση των επιχειρήσεων για την ενίσχυση των ικανοτήτων τους σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών θα υποστηριχθεί με τη χρηματοδότηση και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών δραστηριοτήτων, τη μείωση του κόστους και την αναβάθμιση των υποδομών τους.

Η δράση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση) και θα περιλαμβάνει μια σειρά από συγκεκριμένες κατηγορίες παρεμβάσεων.

Η δράση υλοποιείται από τη γενική γραμματεία Βιομηχανίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Σκοπός της είναι να ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων.

Μέσα από το συγκεκριμένο καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου επιδιώκεται η προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα συνεργατικά σχήματα, καθώς και η αύξηση των σημαντικών οικονομιών που δύνανται να παραχθούν για το σύνολο της οικονομίας μέσα από τη δημιουργία πυκνών οριζόντιων και κάθετων δικτυώσεων, με τη διασπορά της συνεργατικής κουλτούρας στην ελληνική επιχειρηματικότητα.

Το συγκεκριμένο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου στοχεύει στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που θα αποσκοπούν στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή την εισαγωγή οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών. Το καθεστώς αποσκοπεί στην καθιέρωση ή ενίσχυση των προϊόντων καινοτομικού χαρακτήρα, καθώς και στην ενσωμάτωση οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών στις παραγωγικές και άλλες διαδικασίες, με στόχο τη συνεχή δέσμευση στην καινοτομία ως κεντρική επιλογή των ενισχυόμενων επιχειρήσεων.