Αντικείμενο της Δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Στόχος του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες.

Στα πλαίσια του Νόμου, προβλέπονται ενισχύσεις από 20% μέχρι 55%,   ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.

Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου

Στα πλαίσια του Νόμου, προβλέπονται ενισχύσεις από 40% μέχρι 55%,   ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.

Αντικείμενο της Δράσης είναι η στήριξη Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων στον τομέα των τεχνολογιών Πληροφορικής και των Επικοινωνιών με έμφαση την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε δυναμικούς παραγωγικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας (μεταποίηση, πολιτισμός, τουρισμός, αγροτική οικονομία κλπ).

Η νέα πρόσκληση του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 150 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοινωθηκε σήμερα από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Αντικείμενο της Δράσης είναι η παροχή κινήτρων και επενδυτικών εργαλείων για τη στήριξη των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, με στόχο τη μεταποιητική διαφοροποίηση, τον παραγωγικό μετασχηματισμό, τη ψηφιοποιημένη βιομηχανία και την ενεργειακή αποτελεσματικότητα.

Αντικείμενο της Δράσης είναι η στήριξη υφιστάμενων ή νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμους τομείς (ΚΑΔ) στο σύνολο των Δήμων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. 

Αντικείμενο της Δράσης είναι η στήριξη υφιστάμενων ή νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμους τομείς (ΚΑΔ) στο σύνολο του Δήμου Ζακύνθου.