Αντικείμενο της Δράσης είναι η στήριξη υφιστάμενων ή νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμους τομείς (ΚΑΔ) και σε συγκεκριμένα δημοτικά/κοινοτικά διαμερίσματα που ορίζει το Πρόγραμμα. 

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»

ΜΕΤΡΟ: "Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα"  

LEADER/CLLD  ΑΧΑΪΑΣ 2019

 

Αντικείμενο της Δράσης είναι η στήριξη υφιστάμενων ή νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμους τομείς (ΚΑΔ) και σε συγκεκριμένα δημοτικά/κοινοτικά διαμερίσματα που ορίζει το Πρόγραμμα. 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις (ατομικές ή νομικά πρόσωπα)

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Με την παρούσα δράση ενισχύονται οι επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας και σε συγκεκριμένα δημοτικά / κοινοτικά διαμερίσματα (κυρίως σε χωριά ή ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές που ορίζονται από την Πρόσκληση) 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΥΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 • Μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν 
 • Επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού 
 • Βιοτεχνία,  χειροτεχνία, παραγωγή ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου 
 • Παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) 
 • Οικοτεχνία και πολυλειτουργικά αγροκτήματα 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Επιχορήγηση σε ποσοστό  50% έως και 100% των επιλέξιμων δαπανών (ανάλογα με την υποδράση)

Προϋπολογισμός έργου : έως 600.000 € (ανάλογα με την υποδράση) 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

 • Αγορά, κατασκευή & βελτίωση ακινήτου
 • Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Αγορά οχημάτων 
 • Απόκτηση πιστοποιήσεων (ISO κλπ)
 • Αγορά εξοπλισμού πληροφορικής
 • Αμοιβές υπηρεσιών (αρχιτεκτονικές μελέτες, συμβουλευτικές εργασίες κλπ) 
 • Προμήθεια λογισμικού
 • Δαπάνες προβολής
 • Αμοιβές προσωπικού

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης (εκτός των ειδικών περιπτώσεων) 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Έναρξη Υποβολών: 7 Μαΐου 2019 

Λήξη Υποβολών: 6 Σεπτεμβρίου 2019

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή οι υποδράσεις και οι κατηγορίες δραστηριοτήτων του προγράμματος είναι πολλές,  για την ολοκληρωμένη πληροφόρηση της δυνατότητας υποβολής αίτησης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τους εξειδικευμένους συνεργάτες του γραφείου μας.  

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία

Μπορείτε να κατεβάσετε το συνοπτικό οδηγό του Προγράμματος πατώντας εδώ