Το πρόγραμμα “Ενίσχυση της ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του  επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του τουρισμού.

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης από ΜΜΕ σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας του Ν.4276/2014 και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Αθλητικός, Θαλάσσιος Τουρισμός και Τουρισμός Υπαίθρου).

 

Επιλέξιμες κατηγορίες δικαιούχων

 

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

 

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης (7/11/2017) ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ, δεν διαθέτουν σήμα (άδεια) λειτουργίας και το ΑΦΜ δεν έχει οικονομική δραστηριότητα.

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

  • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης, αποδεικτικά στοιχεία για την εξασφάλιση τουλάχιστον του 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου. (Παράδειγμα: Αν ο συνολικός προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου είναι 100.000€ και η επιδότηση 45%, τότε η ιδιωτική συμμετοχή θα είναι 55% δηλαδή 55.000€. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών εξασφάλισης ίσο τουλάχιστον με το 60% των 55.000€ που είναι η ιδιωτική συμμετοχή, δηλαδή αποδεικτικό εξασφάλισης για 33.000€)
  • Η επένδυση να πραγματοποιηθεί σε μία περιφέρεια
  • Να δεσμευτούν ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα, αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης. 

 

Επιλέξιμες Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

 

  • Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: Ξενοδοχεία 3 αστέρων και άνω, δυναμικότητας 10 έως 50 κλίνες, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας. 
  • Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα - τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες τουλάχιστον 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα 3 κλειδιών και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών. 
  • Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων.  
  • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές - εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.α. 
  • Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού.  

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 

1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος  (μέχρι 80% του προϋπολογισμού)

2. Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος, εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος (μέχρι 100% του προϋπολογισμού)

3. Μεταφορικά μέσα  (Μέχρι 25.000€)

4. Πιστοποίηση συστήματος διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης (Μέχρι 3.000€/πιστοποιητικό και 12.000€ συνολικά) 

5. Προβολή και Προώθηση, συμμετοχή σε εκθέσεις (μέχρι 15.000€)

6. Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου (Μέχρι 40.000€)

7. Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού (Μέχρι 10.000€)

8. Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου (Μέχρι 4.000€)

 

• Το άθροισμα των κατηγοριών 1 και 2, θα πρέπει να είναι >50% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. 

• Τους πρώτους 16 μήνες της επένδυσης θα πρέπει να υλοποιηθεί το 25% της επένδυσης.

• Οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου (π.χ. άδεια δόμησης) απαιτείται να έχουν εκδοθεί εντός των πρώτων δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ένταξης.

• Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μετόχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος (σήμα λειτουργίας).

 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης 7/11/2017

Προϋπολογισμός Δράσης:  120.000.000 €

Επιδότηση:  45%  -  50% με την απασχόληση 0,2 ΕΜΕ

Προϋπολογισμός Έργων:  25.000 € - 400.000 €

Διάρκεια Υλοποίησης: 30 Μήνες από την απόφαση ένταξης.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18-12-2017

Λήξη Υποβολή Προτάσεων:   30-4-2018

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία 

 

Πρόσκληση

Δικαιολογητικά Υποβολής

Επιλέξιμοι ΚΑΔ

Συχνές Ερωτήσεις Απαντήσεις