• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Νέου τύπου κατασχέσεις ποσών εις χείρας τρίτων από την Εφορία!

Νέου τύπου κατασχέσεις ποσών εις χείρας τρίτων από την Εφορία!

Με συγκεκριμένες διαδικασίες και κινήσεις θα γίνονται οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, δηλαδή μισθών, συντάξεων, ενοικίων κ.λπ. από την Εφορία, στους οφειλέτες που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο.

Το νέο Εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει πλήθος ελέγχων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των βασικών οφειλετών και των συνυπόχρεων προσώπων.

Αρχικά θα επιλέγεται ο οφειλέτης, κατά την κρίση του αρμόδιου προϊσταμένου της αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας και κατόπιν θα προτεραιοποιείται η οφειλή με συγκεκριμένα κριτήρια που είναι:

  1. Το ύψος και η παλαιότητα της οφειλής,
  2. Η φορολογική συμπεριφορά
  3. Η διακοπή της παραγραφής.
  4. Οι διασταυρώσεις οφειλετών.

Αρμόδιες υπηρεσίες για τη διεκπεραίωση των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων είναι η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.), οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), το Κέντρο Είσπραξης Οφειλών Αττικής (Κ.Ε.ΟΦ.), καθώς και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕΒΕΙΣ) Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Τα βήματα για τις κατασχέσεις

Οι φορολογικές αρχές θα διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό χρηματικών, κυρίως, απαιτήσεων του οφειλέτη (μισθό, σύνταξη, ενοίκιο, απαιτήσεις από τρίτους, κ.λπ.) για την επιβολή κατάσχεσης στα χέρια του τρίτου, του ποσού που οφείλει στον οφειλέτη του Δημοσίου, μέσω:

  • Του Τaxisnet
  • Του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.).
  • Άλλων πηγών πληροφόρησης.

Κατόπιν δημιουργείται ένα κατασχετήριο, το οποίο είναι ηλεκτρονικό ή μη, ανάλογα με την περίπτωση, ενώ για κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, δημιουργείται ηλεκτρονικό κατασχετήριο, διευκρινίζουν οι οδηγίες της ΑΑΔΕ.

Στο κατασχετήριο εισάγονται τα στοιχεία του οφειλέτη ή των οφειλετών (μαζικό κατασχετήριο στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων) και του τρίτου, όπως επίσης στον πίνακα χρεών αναγράφονται τα ληξιπρόθεσμα ατομικά χρέη και των χρεών συνυποχρέωσης ή συνυπευθυνότητας του οφειλέτη.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο ποσοστό συνυπευθυνότητας, αν πρόκειται για συνυπόχρεο πρόσωπο.

Η απόδοση του κατασχεθέντος ποσού, βάσει της θετικής δήλωσης του τρίτου επί ηλεκτρονικών κατασχετηρίων διενεργείται μέσω του διατραπεζικού συστήματος, με αναφορά στη μοναδική ταυτότητα οφειλής κατασχετηρίου (ΤΟΚ).

Η απόδοση διενεργείται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης του πιστωτικού ιδρύματος στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, είτε στην Υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση.

Επίσης, ο τρίτος στον οποίο κοινοποιείται το κατασχετήριο, έχει προθεσμία 8 ημερών να δηλώσει εάν αποδέχεται ή όχι την οφειλή και πρέπει να υποβάλει σχετική δήλωση στον δικαστικό επιμελητή ή στο Ειρηνοδικείο της περιοχής του.

Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση ή υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση ή χωρίς την τήρηση του προβλεπόμενου τύπου, ο τρίτος καθίσταται οφειλέτης του Δημοσίου για ότι οφείλει ή μέλλεται να οφείλει το πρόσωπο επί του οποίο κινήθηκε η διαδικασία κατάσχεσης, εφόσον αυτό προκύπτει από τα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της Φορολογικής Διοίκησης, άλλως για το σύνολο της απαίτησης για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση.

Σε κάθε περίπτωση ο τρίτος δύναται να αποδείξει στον αρμόδιο για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ότι δεν οφείλει στον βασικό οφειλέτη ή ότι η οφειλή του είναι μικρότερη από την απαίτηση του Δημοσίου οπότε απαλλάσσεται ή ευθύνεται μέχρι του ύψους της οφειλής του κατά περίπτωση.

Πηγή: https://www.sofokleousin.gr/neou-typou-katasxeseis-poson-eis-xeiras-triton-apo-tin-eforia

Εγγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο

<

Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο