ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Αντικείμενο της Δράσης είναι η στήριξη Μικρών και πολύ Μικρών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Ελλάδα, που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

 

 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, με έδρα ή υποκατάστημα στην Περιφέρεια   Δυτικής Ελλάδας

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Nα έχουν κάνει έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ πριν την 1/1/2020
 • Να έχουν την έδρα ή υποκατάστημα στη Δυτική Ελλάδα και να είναι Μικρές ή Πολύ Μικρές επιχειρήσεις
 • Να μην έχουν εγκριθεί στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Στήριξη επιχειρήσεων λόγω COVID-19, με επιδότηση έως 50.000 €)
 • Οι επιχειρήσεις να μην έχουν λάβει ή να μην λάβουν ενίσχυση από τα ειδικότερα κλαδικά προγράμματα στήριξης (εστίασης, τουρισμού, γυμναστηρίων παιδότοπων)
 • Να έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών το 2020 σε σχέση με το 2019
 • Να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμο ΚΑΔ, σύμφωνα με το Πρόγραμμα
 • Ο κύκλος εργασιών του 2019 να κυμαίνεται μεταξύ των ορίων 5.000 € & 300.000 €
 • Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός τους έτους 2019 ο εν λόγω περιορισμός εφαρμόζεται με αναγωγή
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (πρόστιμα ασφαλιστικής νομοθεσίας) .
 • Tο συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (2019-2021)
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

 

ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 • Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης οποία χορηγείται ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων, με βάση τον κύκλο εργασιών ως εξής:
 • Ποσό 500 € : Ατομικές επιχειρήσεις Επιστημόνων χωρίς παράλληλη απασχόληση, που είναι μέλη αντίστοιχου Επιμελητηρίου
 • Ποσό 1.000 € : Επιχειρήσεις με συνολικά έξοδα το 2019 μεγαλύτερα από 5.000 € και μικρότερα από 15.000 €

 

 • Ποσό 3.000 € : Επιχειρήσεις με συνολικά έξοδα το 2019 μεγαλύτερα από 15.000 € και μικρότερα από 50.000 €

 

 • Ποσό 5.000 € : Επιχειρήσεις με συνολικά έξοδα το 2019 μεγαλύτερα από 50.000 €

 

Λαμβάνονται υπόψη οι κωδικοί του Ε3 : 102,202,181,281,481,185,285,485

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 • Διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας (στην ΠΔΕ) έως 31/12/2020
 • Ανάλωση της επιχορήγησης εντός του 2021 ή του 2022

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι συγκριτική με βάση τα κάτωθι αντικειμενικά κριτήρια:

Α) Επίπτωση COVID στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης (συγκρίνεται το 2019 και το 2020). Συντελεστής 70%

Β)  Αναστολή λειτουργίας (αξιολογείται η περίπτωση υποχρεωτικής αναστολής της επιχείρησης για τον κύριο ΚΑΔ ή αυτόν με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019). Συντελεστής 30%.

 

 

    ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Έναρξη Υποβολών: 9 Αυγούστου  2021

Λήξη Υποβολών:  25 Σεπτεμβρίου  2021

 

Επισυναπτόμενα αρχεία:

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

 

Leave a Reply