• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Εντός του 2019 η ολοκλήρωση του περιουσιολογίου – Στο τέλος του 2018 η είσπραξη εισφορών από την Φορ. Διοίκηση – Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Α.Α.Δ.Ε. για το 2017

Εντός του 2019 η ολοκλήρωση του περιουσιολογίου – Στο τέλος του 2018 η είσπραξη εισφορών από την Φορ. Διοίκηση – Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Α.Α.Δ.Ε. για το 2017

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για το έτος 2017.

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

 Το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της υλοποίησης των στόχων της ΑΑΔΕ για το 2016 αλλά και τους στρατηγικούς στόχους καθώς και τις δράσεις για τα επόμενα χρόνια.

 

Η Α.Α.Δ.Ε. στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης εισπράξεων ενισχύει το μηχανισμό είσπραξης των απαιτήσεων του Δημοσίου που σχετίζονται με την αυτοματοποίηση και κεντρικοποίηση των διαδικασιών και αναπτύσσει εργαλεία για την αποδοτικότερη διαχείριση και συλλογή οφειλών προβαίνοντας στην υλοποίηση έργων και δράσεων που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 

-Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Είσπραξης Οφειλών.

 

-Επέκταση του εύρους των κατασχέσεων και περαιτέρω αυτοματοποίησή τους.

 

-Διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα της ΕΧΑΕ, μέσω του Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.

 

-Διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

 

-Πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του Κτηματολογίου για λήψη πληροφοριών ιδιοκτησίας.

 

-Προσαρμογή συστημάτων TAXIS και ELENXIS, ώστε να απεικονίζονται οφειλέτες υπό καθεστώς αφερεγγυότητας, για περαιτέρω αυτοματοποίηση διαδικασιών είσπραξης.

 

-Βελτίωση διαδικασίας σχετικά με την αυτοματοποιημένη πίστωση οφειλών Δ.Ο.Υ. από τις εισπράξεις των Ταυτοτήτων Οφειλής Κατασχετηρίου εις χείρας Τρίτων.

 

-Βελτίωση διαδικασίας σχετικά με την αυτοματοποιημένη πίστωση οφειλών φορολογουμένων Δ.Ο.Υ. από τις εισπράξεις των Ταυτοτήτων Οφειλής:

 

α) Παρακράτησης Ποσού σε Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας,

β) Παρακράτησης Ποσού σε Βεβαίωση Οφειλής.

 

-Δημιουργία Περιβάλλοντος αυτοματοποιημένων διαδικασιών κεντρικών συμψηφισμών

 

-Διαλειτουργικότητα ICISnet με TAXIS, όσον αφορά στην εμφάνιση ενοποιημένης εικόνας οφειλών των δύο συστημάτων για τον ίδιο οφειλέτη.

 

-Υποστήριξη του νέου συστήματος υπολογισμού κοινωνικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ενσωμάτωση της είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση.

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ

 

Σκοπός του έργου είναι η ηλεκτρονική καταγραφή του συνόλου της ακίνητης, κινητής και άυλης περιουσίας όλων των φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και των νομικών οντοτήτων. Η καταγραφή αυτή κρίνεται απολύτως αναγκαία ως εργαλείο άσκησης φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, την ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων και τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής.

 

Το Πληροφοριακό Σύστημα του Πλήρους Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου θα αποτελείται από τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία (υποσυστήματα):

 

– Υποσύστημα Φορολογούμενων. Οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής στοιχείων περιουσίας (αρχικής και τροποποιητικής), προβολής και εκτύπωσης της συνολικής τους εικόνας, καθώς και τροποποίησης λανθασμένων πληροφοριών.

 

– Υποσύστημα Εσωτερικών Χρηστών. Ειδικοί χρήστες της φορολογικής διοίκησης θα έχουν τη δυνατότητα προβολής των στοιχείων της περιουσίας και συσχέτισής τους με άλλες πληροφορίες της φορολογικής διοίκησης για τον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων απόκρυψης εισοδημάτων. Επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία προκύπτουν μετά από έλεγχο ο οποίος έχει καταστεί οριστικός.

 

– Υποσύστημα Διαχείρισης του Π.Σ. Ειδικοί χρήστες της φορολογικής διοίκησης θα μπορούν να εμπλουτίζουν το σύστημα με νέες κατηγορίες δεδομένων και να καθορίζουν τις διαδικασίες συλλογής, ενημέρωσης, καθώς και τους κανόνες εγκυρότητας των δεδομένων αυτών. Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τους χρήστες του Π.Σ., τις προθεσμίες υποβολής και άλλες παραμέτρους λειτουργίας του Π.Σ. Τέλος θα έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της λειτουργίας του Π.Σ. και εξαγωγής αναφορών και στατιστικών στοιχείων. Το έργο του Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί από αυτό. (βλέπε πιο κάτω το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης )

 

 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ.Ο.Υ.)

 

Η Α.Α.Δ.Ε με γνώμονα την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με τις Φορολογικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), αλλά και την εσωτερική της αναβάθμιση ώστε να βελτιώσει το έργο των υπαλλήλων της σ’ αυτές καθώς και την αποτελεσματικότητά τους, σχεδιάζει και υλοποιεί ένα ευρύτερο έργο εκσυγχρονισμού των Δ.Ο.Υ..

 

Το έργο αυτό περιλαμβάνει:

– Τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών

– Τη βελτίωση των συστημάτων των Υπηρεσιών

– Την ανανέωση του εξοπλισμού

– Την επανεξέταση και επαναπροσδιορισμό των λειτουργικών διαδικασιών.

– Την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση των εντύπων δηλώσεων με σκοπό την ελαχιστοποίηση της

απαιτούμενης φυσικής παρουσίας των φορολογούμενων στις Δ.Ο.Υ.

 

Ενδεικτικές δράσεις που θα εκσυγχρονίσουν τη λειτουργία των Δ.Ο.Υ. αποτελούν:

• Η ανάπτυξη ηλεκτρονικών Εφαρμογών Κεφαλαίου:

> Φόρου χρηματικής δωρεάς/ γονικής παροχής

> Φόρου μεταβίβασης ακινήτων

> Φόρου κερδών από τυχερά παίγνια

• Η υλοποίηση Πληρωμών με κάρτες μέσω TAXISnet

• Η επέκταση της λειτουργικότητας του ΤΑΧΙSΝΕΤ για:

 

α) Έκτακτη Δήλωση Φ.Π.Α. (εμπρόθεσμη και εκπρόθεσμη) και

 

β) Δήλωση Αποθεμάτων Μετάταξης.

 

• Η ανάπτυξη Ηλεκτρονικών βιβλίων καταχώρησης δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και μεταβίβασης ακινήτων

 

• Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή των δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από τόκους, μερίσματα και δικαιώματα.

 

• Η προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων για την αυτοματοποιημένη βεβαίωση προστίμων εκπρόθεσμης αρχικής υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. και άλλων φόρων

 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

 

Η εξυπηρέτηση του πολίτη αποτελεί στρατηγικό στόχο της Α.Α.Δ.Ε. και για το λόγο αυτό η διασφάλιση της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας της Αρχής αποτελεί προτεραιότητα υψίστης σημασίας, που θα οδηγήσει τη σχέση Διοίκησης-Πολίτη σε ένα ανώτερο επίπεδο υγιούς αλληλεπίδρασης.

 

Η αντιμετώπιση της διαφθοράς, μέσω της ανάπτυξης και υλοποίησης σχετικού σχεδίου στρατηγικής, αποτελεί ένα από τα βασικά ζητούμενα για την Α.Α.Δ.Ε., καθώς η υιοθέτηση ενός τέτοιου σχεδίου είναι ζωτικής σημασίας αφενός για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του πολίτη στη δημόσια διοίκηση εν γένει και αφετέρου για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

 

Το 2013 καταρτίστηκε το πρώτο Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς στη Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση, το οποίο βρίσκεται ήδη σε φάση επικαιροποίησης από ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Το σχέδιο αυτό αποτελείται από Ροές εργασίας, ενώ το επόμενο διάστημα στοχεύουμε στην υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται σε καθεμία από αυτές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανές εστίες διαφθοράς. Η παρακολούθηση υλοποίησης και η αξιολόγηση της στρατηγικής σε τακτά χρονικά διαστήματα, αποτελούν ζητήματα μείζωνος σημασίας για την Α.Α.Δ.Ε. και ήδη με το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο εισάγει στόχους και δράσεις προς εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού.

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο