• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Ποιοι θα αναγκασθούν να πληρώσουν χρέη άνω των 30.000 ευρώ στα Ταμεία

Ποιοι θα αναγκασθούν να πληρώσουν χρέη άνω των 30.000 ευρώ στα Ταμεία

Με μηνύσεις, παραγγελίες κατάσχεσης, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων πιστωτικών ιδρυμάτων, απειλεί τους οφειλέτες των Ταμείων το Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών προκειμένου να εξοφλήσουν τα χρέη τους.

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Στο στόχαστρο του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ) μπαίνουν ιδιαιτέρως όσοι επαγγελματίες χρωστούν στα Ταμεία πάνω από 30.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, ξεπερνούν τους 230.000 όσοι χρωστούν πάνω από το ποσό αυτό, ενώ τα συνολικά χρέη τους φτάνουν τα 22 -23 δισ. ευρώ.  

 

Συνολικά, οι οφειλέτες των ταμείων ανέρχονται σε 1,2 εκατομμύρια, με το χρέος τους να φτάνει στα 31,2 δισ. ευρώ.

 

Σημειώνεται πως το 2017 εστάλησαν πάνω από 709.000 ειδοποιητήρια, ενώ προτεραιότητα για τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης έχουν όσοι έχουν πρόσφατες και όχι παλιές οφειλές.

 

Στο επιχειρησιακό σχέδιο του  ΚΕΑΟ για το 2018 περιγράφεται ο μηχανισμός με τον οποίο θα αναγκαστούν οι οφειλέτες να πληρώσουν τα χρέη τους.

 

Συγκεκριμένα, αναφέρεται  πως θα υπάρξει:

 

α) παραγωγή μηνυτήριων αναφορών για τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτικών και για άθροισμα οφειλών από πράξεις επιβολής εισφορών (ΠΕΕ) ίσο ή μεγαλύτερο του χρηματικού ορίου των μηνυόμενων ποινικών αδικημάτων, δηλ. των 30.000€ και όχι για οφειλές μεμονωμένης πράξης επιβολής εισφορών (ΠΕΕ), το ποσό έκαστης εξ αυτών, είναι κάτω των 30.000€

 

β) παραγωγή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης (παραγγελίες κατάσχεσης και κατασχέσεις εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων) αυτοματοποιημένα με τη μορφή μηχανογραφικών ροών βάσει κριτηρίων επιλογής από τον χρήστη και εσωτερικών συστημικών ελέγχων και κανόνων επιλεξιμότητας οφειλετών

 

γ) μαζική έκδοση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης και ισόνομη χρέωση αυτών στους συνεργαζόμενους δικαστικούς επιμελητές

 

Στο ίδιο επιχειρησιακό σχέδιο, επισημαίνεται επίσης πως σε κάθε αποτελεσματικό μηχανισμό διαχείρισης χρέους είναι σημαντικό η αναγκαστική είσπραξη να γίνεται βάσει κριτηρίων χαρακτηρισμού και κατηγοριοποίησης των οφειλών.

 

Με τον μεγάλο όγκο οφειλών που εντάσσονται στο ΚΕΑΟ η λήψη μέτρων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του χρέους και το προφίλ του κάθε οφειλέτη είναι πιο απαραίτητη από ποτέ.

 

Στην κατεύθυνση αυτή, υπάρχει διαστρωμάτωση στα αναγκαστικά μέτρα που εφαρμόζονται ανάλογα με την παλαιότητα και το ύψος της οφειλής.

 

Έτσι, προτεραιότητα για λήψη μέτρων δίνεται στις πιο πρόσφατες οφειλές οι οποίες έχουν θεωρητικά υψηλότερη εισπραξιμότητα, σύμφωνα με το ΚΕΑΟ.

 

Παράλληλα, εντατικότερες προσπάθειες για αναγκαστική είσπραξη απαιτούνται για τους οφειλέτες με υψηλές οφειλές (π.χ. άνω των 300.000 ευρώ).

 

Για το σκοπό αυτό, στη σχεδιαζόμενη νέα διάρθρωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών θα υπάρχει ξεχωριστό τμήμα για τη διαχείριση των μεγάλων οφειλετών, ώστε να υπάρχει συνεχής και στενή παρακολούθηση των οφειλετών αυτών και των μέτρων που λαμβάνονται.

 

Επιπλέον, με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν στο πληροφοριακό σύστημα αξιολογείται το προφίλ του οφειλέτη.

 

Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τη δημιουργία του προφίλ οφειλέτη είναι η νομική μορφή, ο κλάδος δραστηριότητας, η αξιοπιστία και η γενικότερη συμπεριφορά του σε σχέση με την εκπλήρωση των τρεχουσών και των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του.

 

Για παράδειγμα, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο του ΚΕΑΟ,  η καταβολή των τρεχουσών εισφορών και η παράλληλη καταβολή ανελλιπώς κάθε μήνα εύλογου ποσού έναντι της οφειλής λαμβάνεται υπόψη υπέρ του οφειλέτη.

 

Αντίθετα, η συνεχής ένταξη σε ρυθμίσεις και απώλεια αυτών αποδυναμώνουν το προφίλ αξιοπιστίας του οφειλέτη.

 

Σημαντική δράση είναι και η ανάλυση των αποτελεσμάτων της κατηγοριοποίησης των οφειλών σύμφωνα με τη βιωσιμότητά τους (Triage). Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της κατηγοριοποίησης πρόκειται να αξιοποιηθούν μεταξύ άλλων για τον προσδιορισμό των οφειλετών στους οποίους θα πρέπει να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση, δεδομένου ότι από την ανάλυση φαίνεται να μπορούν να ικανοποιήσουν το χρέος τους (δηλαδή έχουν βιώσιμες οφειλές και υψηλή ικανότητα αποπληρωμής).

 

Κρίσιμος παράγοντας είναι και η συνεργασία με την φορολογική διοίκηση τόσο για την άντληση πληροφοριών για τα οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη όσο και για ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εισπραξιμότητα των οφειλών.

 

Συχνά διαπιστώνεται ότι οι οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων έχουν και φορολογικές οφειλές.

 

Η συνεργασία θα συμβάλλει στη λήψη στοχευμένων μέτρων κατά των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών, καθώς και στον εμπλουτισμό του προφίλ του κάθε οφειλέτη με στοιχεία που αφορούν την φερεγγυότητά του και την ικανότητά του να ανταπεξέλθει στην πληρωμή των οφειλών.

 

Η Διεύθυνση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νομικής Υποστήριξης σχεδιάζει τη διεύρυνση των διαθέσιμων εργαλείων αναγκαστικής είσπραξης αξιοποιώντας το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, θα επιδιωχθεί η επέκταση και συστηματοποίηση της χρήσης των αρχείων στόχευσης των συνεχώς εντασσόμενων στο ΚΕΑΟ ασφαλιστικών ταμείων ώστε να ενισχυθεί η λήψη αναγκαστικών μέτρων.

 

Επίσης, θα γίνει ο προσδιορισμός των κριτηρίων επιλεξιμότητας οφειλετών για διενέργεια κατά αυτών προγραμμάτων πλειστηριασμών κινητής/ακίνητης περιουσίας,

 

Τέλος, σημειώνεται πως το ΚΕΑΟ θα επικεντρωθεί και στον συντονισμό των ενεργειών των περιφερειακών υπηρεσιών ως προς τις προκύπτουσες αλλαγές στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί). 

Πηγή: www.capital.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο