• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Πώς φορολογούνται τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Πώς φορολογούνται τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, αφού προστεθούν τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, δίχως να ισχύουν οι μειώσεις φόρου για τα εισοδήματα της εν λόγω κατηγορίας.

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα νομικών προσώπων και οντοτήτων (όπως προσωπικές εταιρείες, συνεταιρισμοί, κοινωνίες, αστικές εταιρείες, κοινοπραξίες) που τηρούν απλογραφικά βιβλία δεν

φορολογούνται πλέον σύμφωνα με την κλίμακα περί φυσικών προσώπων, αλλά υπόκεινται στον εταιρικό συντελεστή φόρου ύψους 29%.

 

Η προσαύξηση περιουσίας από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία εξακολουθεί να φορολογείται με σταθερό συντελεστή 33% και όχι με την ενιαία κλίμακα.

 

Επιχειρηματική συναλλαγή: Κάθε μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη ή συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους.

 

Συστηματική διενέργεια πράξεων: Κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός εξαμήνου ή διετίας εάν πρόκειται για συναλλαγές επί ακινήτων.

 

Το φορολογητέο εισόδημα προκύπτει έπειτα από την αφαίρεση των εκπιπτοµένων επιχειρηµατικών δαπανών, φορολογικών αποσβέσεων και προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Οι επιχειρηµατικές και εποµένως παραγωγικές δαπάνες αναγνωρίζονται προς έκπτωση στο σύνολό τους, εξαιρουµένων των παρακάτω:

 

* Δαπάνες καταβαλλόµενες σε κράτη µη συνεργάσιµα ή µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, εκτός εάν συνιστούν αποδεδειγµένα συνήθεις και πραγµατικές συναλλαγές που δεν αποσκοπούν στη φοροδιαφυγή.

* Δαπάνες άνω των € 500 που δεν εξοφλούνται µε τραπεζικό µέσο πληρωµής.

* Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.

* Πρόστιµα, ποινές και προσαυξήσεις.

* Παροχές ή λήψεις αµοιβών που συνιστούν ποινικό αδίκηµα.

* Φόρος εισοδήματος, τέλος επιτηδεύματος, έκτακτες εισφορές επί επιχειρηµατικών κερδών.

* Μη εκπεστέος ΦΠΑ εισροών που αναλογεί σε µη εκπιπτόµενες δαπάνες.

* Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες.

* Δαπάνες ψυχαγωγίας.

 

Τόκοι δανείων προς τρίτους, τεκµαρτό µίσθωµα ιδιόχρησης, δαπάνες οργάνωσης ηµερίδων και εορταστικών εκδηλώσεων εκπίπτουν µόνο

µερικώς και υπό προϋποθέσεις.

 

Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα διενεργείται µόνο στις περιπτώσεις που απαριθμούνται κατωτέρω. Σε κάθε περίπτωση, πλην αυτής των δικαιωμάτων (royalties), ο παρακρατηθείς φόρος πιστώνεται έναντι της τελικής φορολογικής υποχρέωσης.

 

Εισόδημα υπαγόμενο σε παρακράτηση

– Αμοιβές για τεχνικά έργα, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών και αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες: συντελεστής παρακράτησης 20%, για αμοιβές που υπερβαίνουν τα 300 ευρώ.

– Πώληση αγαθών σε φορείς γενικής κυβέρνησης: 4% (1% στα υγρά καύσιμα και προϊόντα καπνοβιομηχανίας).

– Παροχή υπηρεσιών σε φορείς γενικής κυβέρνησης: συντελεστής παρακράτησης 8%.

– Δικαιώματα (royalties): συντελεστής παρακράτησης 20%.

Στα δικαιώµατα (royalties) η διενεργούµενη παρακράτηση φόρου εξαντλεί τη σχετική φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου. Ο όρος καταλαµβάνει συνοπτικά τις αµοιβές για την παραχώρηση της χρήσης δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστηµονικού έργου, λογισµικού, εµπορικών σηµάτων, διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσίας, καθώς και για την εκµίσθωση βιοµηχανικού, εµπορικού ή επιστηµονικού εξοπλισµού.

 

 

Η περίπτωση των ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών 

 

Κέρδη που διαθέτει και δεν έχει διανείµει αλλοδαπή εταιρεία στην οποία συµµετέχει κατά πλειοψηφία φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, μπορεί να φορολογηθούν ως κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο φόρος θα επιβληθεί στην περίπτωση αυτή στο όνοµα του φυσικού προσώπου, κατ’ αναλογία του ποσοστού συµµετοχής του στην αλλοδαπή εταιρεία, εφόσον, επιπλέον:

 

• Η αλλοδαπή εταιρεία είναι εγκατεστηµένη σε µη συνεργάσιµο κράτος ή υπόκειται σε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς και δεν είναι εισηγµένη σε οργανωµένη αγορά, και

• Ανω του 30% του εισοδήµατος της αλλοδαπής εταιρείας προέρχεται από κατηγορίες εισοδηµάτων κατά πλειοψηφία συνιστάµενες σε συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα (µερίσµατα, τόκοι, δικαιώµατα, κεφαλαιακά κέρδη, εισόδηµα από ακίνητη περιουσία ή από ασφαλιστικές, τραπεζικές και άλλες χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες), και

• Σε περίπτωση που η αλλοδαπή εταιρεία είναι εγκατεστηµένη σε κράτος-µέλος του ΕΟΧ, η εγκατάσταση ή η οικονοµική δραστηριότητά της συνιστά επίπλαστη κατάσταση που δηµιουργήθηκε επί της ουσίας µε σκοπό τη φοροαποφυγή.

  

Πηγή: www.tovima.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο