• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Προγράμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 – Δράση 4.2.1.

Προγράμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 – Δράση 4.2.1.

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δράσης 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παρ/τος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕE (γεωργικό προϊόν) που αφορά σε επιδοτήσεις πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και μεγαλύτερων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

Βάσει της άριστης ποιότητας των υπηρεσιών μας ο επιχειρηματίας σήμερα μπορεί να ενημερωθεί αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, μέσω της ιστοσελίδας μας!

Η Δράση στοχεύει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αυτών καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή, στην ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, στη διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και στην προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Σημειώνεται ότι δεν ενισχύονται προβληματικές επιχειρήσεις, αιτήσεις που αφορούν σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα εκτός ζωοτροφών, αιτήσεις που αφορούν στην μεταποίηση ως α’ ύλη μη γεωργικών προϊόντων, αιτήσεις που αφορούν σε λιανικό εμπόριο.

Η δημόσια Ενίσχυση της πρόσκλησης ανέρχεται σε 120.000.000€ και η στήριξη παρέχεται με την μορφή της Επιχορήγησης και μπορεί να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία καθώς και να χορηγηθεί προκαταβολή.

Πιο συγκεκριμένα η πρόσκληση για τη Δράση 4.2.1 αφορά στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν). Οι επιλέξιμοι κλάδοι είναι οι εξής:

 

Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (όπως σφαγεία βοοειδών, πτηνοσφαγεία, χοιρινών, αιγοπροβάτων, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων)

Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτη)

Αυγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών)

Διάφορα Ζώα (όπως Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια)

Ζωοτροφές (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και γουνοφόρα ζώα)

Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)

Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)

Οίνος

Οπωροκηπευτικά

Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων)

Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά

Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό

Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

 

Τα όρια του προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνονται από 600.000€ έως 5.000.000€ και ενισχύονται οι ακόλουθες δαπάνες:

Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15 %.

Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας, ο εξοπλισμός παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.

Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (ενδεικτικά: αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).

Ο Δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να προβεί στην προμήθεια του εγκεκριμένου μηχανολογικού εξοπλισμού από άλλη εταιρεία από εκείνη της οποίας την προσφορά επέλεξε βάσει της εγκεκριμένης μελέτης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζουν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και η δυναμικότητα. Το τυχόν επιπλέον κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά τον δικαιούχο.

Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:

Ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.

Βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς διφασικού πυρήνα για ελαιοτριβεία διφασικής λειτουργίας

Ψυγείων αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων.

Οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης, με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (Καν.ΕΚ.1069/2009 & Καν.ΕΚ.142/2011), στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής επιδοτούνται μόνο οχήματα που θα εγκριθούν για τη μεταφορά ΖΥΠ κατηγορίας 1 που οι ιδιοκτήτες τους θα αναλάβουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν τα νεκρά ζώα από εκτροφές που ανήκουν στη γεωγραφική περιοχή κάλυψης για την οποία θα δεσμευτούν, προκειμένου να τα διαχειριστούν στην επιχείρησή τους.

Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).

Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P., κλπ.).

Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.

Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση). 

Δεν επιδοτούνται δαπάνες όπως μίσθωση κτιρίων, έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού, εργασίες πρασίνου, μεταχειρισμένος εξοπλισμός και οχήματα, αντικατάσταση εξοπλισμού που δεν έχει αποσβεστεί, αμοιβές προσωπικού που δεν εργάζεται για την υλοποίηση της επένδυσης, κατασκευή ιστοσελίδας, δημιουργία έντυπου διαφημιστικού υλικού κ.ά. Οι αιτούμενες δαπάνες θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί και εξοφληθεί μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις ενίσχυσης του συγκεκριμένου προγράμματος.

 

Τα ποσοστά ενίσχυσης για τη Δράση 4.2.1 είναι τα εξής: 

75% – Μικρά Νησιά Αιγαίου (Βόρειο Αιγαίο , Νότιο Αιγαίο)

50% – Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Πελοπόννησος, Κρήτη ,Ιόνια Νησιά

40% – Αττική, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία

 

Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%, στην περίπτωση δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1.

 

Οι συγχωνεύσεις παραγωγών που επιθυμούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης και παράλληλα έχουν ενισχυθεί από άλλο πρόγραμμα ως συγχώνευση ομάδας παραγωγών, προσκομίζουν σχετική απόφαση με το ποσοστό χρηματοδότησής τους προκειμένου να υπολογιστεί ορθά το ποσοστό χρηματοδότησης που θα λάβουν από το ΕΓΤΑΑ.

 

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ ξεκινά στις 16/05/2017 και λήγει στις 18/08/2017.

 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν, μόνο μία αίτηση στήριξης ανά ΑΦΜ και η αίτηση στήριξης αυτή αφορά μία συγκεκριμένη περιοχή υλοποίησης. Ως περιοχή υλοποίησης νοείται το τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας που υλοποιείται η επένδυση, για το οποίο το ποσοστό ενίσχυσης δεν μεταβάλλεται. Η αίτηση στήριξης μπορεί να αφορά περισσότερους από έναν κλάδους.

 

Πηγή: www.e-forologia.gr

 

 

 

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο