• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Στη «σέντρα» όσοι έχουν χρέη άνω των 150.000 ευρώ, προς τον ΕΦΚΑ

Στη «σέντρα» όσοι έχουν χρέη άνω των 150.000 ευρώ, προς τον ΕΦΚΑ

Υποχρεωτική καθίσταται εφεξής η δημοσιοποίηση των στοιχείων που αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα με ληξιπρόθεσμες οφειλές από μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ, που ξεπερνούν τα 150.000 ευρώ.

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Εγκύκλιος του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), αναφέρεται στις προϋποθέσεις δημοσιοποίησης, τον τρόπο και το μέσο, τις τεχνικές προδιαγραφές παραγωγής των δημοσιοποιούμενων καταστάσεων, τα αρμόδια όργανα, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις άρσης ή διόρθωσης των δημοσιευθέντων δεδομένων.Ειδικότερα, τονίζεται ότι η σχετική ανάρτηση θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου στον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), www.aade.gr

 

 

 

Πιο συγκεκριμένα, τονίζονται τα εξής:

 

 

Ι. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Βασική προϋπόθεση για τη δημοσιοποίηση ή μη αποτελεί κυρίως το ύψος και η παλαιότητα των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Συγκεκριμένα, δημοσιοποιούνται ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές φυσικών/νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων προς τον Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον, κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (Ο.Π.Σ.) του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.), η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

 

Κατά συνέπεια, ως επιλέξιμες προς δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές νοούνται όλες όσες υπερβαίνουν το προαναφερθέν χρηματικό όριο, ως προς το ύψος της κύριας εισφοράς, μη συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, τόκων, προστίμων και λοιπών επιβαρύνσεων. Επίσης, η παλαιότερη χρονική περίοδος αναφοράς (μήνας/έτος) είναι τουλάχιστον κατά ένα έτος μικρότερη σε σχέση με την χρονική περίοδο άντλησης των στοιχείων από το Ο.Π.Σ..

 

Παράδειγμα:

Έστω ότι τα στοιχεία αντλούνται από το ΟΠΣ Κ.Ε.Α.Ο. κατά τον μήνα Οκτώβριο 2017. Τότε αποτελούν επιλέξιμες οφειλές όσες αντιστοιχούν, είτε εν μέρει είτε εν όλω, σε περιόδους αναφοράς προγενέστερες του Οκτωβρίου 2016 και υπερβαίνουν ως προς το ύψος κύριας εισφοράς συνολικά το χρηματικό όριο των 150.000€. Αντίθετα, οφειλές οι οποίες αντιστοιχούν σε περιόδους ίδιες ή μεταγενέστερες του Οκτωβρίου 2016 δεν είναι επιλέξιμες οφειλές, ανεξαρτήτως ύψους κύριας εισφοράς.

Από την προβλεπόμενη διαδικασία δημοσιοποίησης εξαιρούνται οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές οι οποίες:

→ Έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής.

→ Τελούν υπό αναστολή καταβολής, δυνάμει προσωρινής διαταγής, δικαστικής απόφασης, πράξης διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου.

→ Έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες είσπραξης.

→ Αφορούν σε αποβιώσαντες ή ανήλικους οφειλέτες.

→ Είναι των φορέων του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 

ΙΙ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων των φυσικών/νομικών προσώπων με οφειλές προς το Δημόσιο και τον Ε.Φ.Κ.Α., συντελείται με από κοινού διαδικτυακή ανάρτηση σχετικών καταστάσεων στον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), www.aade.gr.

Ως προς τον χρόνο ανάρτησης, ορίζεται ότι οι εν λόγω καταστάσεις των δημοσιοποιούμενων οφειλών, αναρτώνται κατά την πρώτη εφαρμογή της εν λόγω Κ.Υ.Α. στις 30 Νοεμβρίου 2017 κι επικαιροποιούνται ετησίως, το αργότερο μέχρι την 30ή ημέρα του Ιουνίου κάθε έτους, μετά από νέα άντληση στοιχείων από το Ο.Π.Σ..

 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε αποστέλλει στους επιλέξιμους οφειλέτες, τουλάχιστον 8 ημέρες πριν από τη δημοσιοποίηση, ηλεκτρονική ειδοποίηση, ενημερώνοντάς τους για την επικείμενη δημοσιοποίηση, καλώντας τους παράλληλα να εκπληρώσουν μέχρι την ορισθείσα καταληκτική προθεσμία τις υποχρεώσεις τους προς τη Φορολογική Διοίκηση και τον Ε.Φ.Κ.Α., προκειμένου να εξαιρεθούν. Η εν λόγω ειδοποίηση αποστέλλεται στην τελευταία δηλωθείσα στη Φορολογική Διοίκηση διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

α βασικά στοιχεία τα οποία θα περιλαμβάνονται στις εν λόγω δημοσιοποιούμενες καταστάσεις, ανά κατηγορία προσώπου, είναι:

 

1. Φυσικά Πρόσωπα:

i. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

ii. Επώνυμο.

iii. Όνομα.

iv. Πατρώνυμο.

v. Βασική οφειλή (συνολική οφειλή από κύρια εισφορά).

 

2. Νομικά Πρόσωπα / Νομικές Οντότητες

i. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

ii. Επωνυμία.

iii. Διεύθυνση Έδρας

iv. Βασική οφειλή (συνολική οφειλή από κύρια εισφορά).

 

Προς αποφυγή παρερμηνειών θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα δεδομένα των δημοσιοποιούμενων καταστάσεων θα εμφανίζονται ομαδοποιημένα ανά Α.Φ.Μ. φυσικού/νομικού προσώπου, αθροίζοντας τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές, έστω και αν προέρχονται από διαφορετική αιτία ή επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

Παράδειγμα:

Αν ένας επιλέξιμος οφειλέτης-φυσικό πρόσωπο οφείλει εργοδοτικές εισφορές για την ασφάλιση του προσωπικού που απασχολεί στην ατομική του επιχείρηση, έστω 155.000€ καθώς και εισφορές από οικοδομικά έργα στα οποία τυγχάνει κύριος ή συγκύριος, έστω 55.000€, τότε στην δημοσιοποιούμενη κατάσταση η οφειλή η οποία θα εμφανίζεται στην εγγραφή που αντιστοιχεί ο Α.Φ.Μ. του θα είναι το άθροισμα των ασφαλιστικών του οφειλών από κάθε αιτία, δηλαδή 210.000 ευρώ.

 

Οι εξαγόμενες προς δημοσιοποίηση καταστάσεις οφειλών αποστέλλονται μέσω ασφαλούς καναλιού επικοινωνίας σε ηλεκτρονική μορφή και αποκρυπτογραφημένα στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε., όπου φυλάσσονται τουλάχιστον για μία πενταετία.

Υπεύθυνος, για την άντληση των στοιχείων των ασφαλιστικών οφειλών από το πληροφοριακό σύστημα Ο.Π.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. έχει οριστεί ο Συντονιστής του Κ.Ε.Α.Ο. και για το λόγο αυτό την παραγωγή των εν λόγω καταστάσεων θα την επιμελείται κάθε φορά η Κεντρική Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο..

 

Η εξαγωγή, λοιπόν, των δεδομένων των δημοσιοποιούμενων καταστάσεων από το πληροφοριακό σύστημα του Ο.Π.Σ. θα πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα βάσει των προαναφερόμενων κριτηρίων χωρίς τη συνδρομή των περιφερειακών υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. ή των λοιπών υπηρεσιών μισθωτών/μη μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α. Ωστόσο, η ευθύνη για την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα Ο.Π.Σ. του Κ.Ε.Α.Ο. βαρύνει τους αρμόδιους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. και των υποκαταστημάτων μισθωτών/μη μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α.

 

IV. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ/ΑΡΣΗΣ/ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Οι παρεμβάσεις στο περιεχόμενο των καταστάσεων μετά τη δημοσιοποίησή τους διενεργούνται είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν έγγραφης αιτήσεως του ενδιαφερόμενου προσώπου. Προϋπόθεση είναι η ληξιπρόθεσμη οφειλή η οποία τον κατέστησε επιλέξιμο προς δημοσιοποίηση, είτε εξοφλήθηκε μερικώς/ολικώς, είτε διαπιστώθηκε ότι συντρέχουν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις για την εξαίρεσή του και για το λόγο αυτό δεν τυγχάνει πλέον επιλέξιμος.

 

Στις εν λόγω περιπτώσεις, τυχόν αιτήματα τα οποία υποβάλλονται από τα ενδιαφερόμενα φυσικά/νομικά πρόσωπα στις κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες μισθωτών/μη μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α. θα πρέπει να διαβιβάζονται άμεσα στις κατά τόπον αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. οι οποίες μετά τη συλλογή τους κι εφόσον επανελέγξουν τις προϋποθέσεις εξαίρεσης θα πρέπει να συντάσσουν σχετική εισήγηση προς τη Δ/νση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νομικής Υποστήριξης Κ.Ε.Α.Ο., με κοινοποίηση στη Δ/νση Πληροφορικής Κ.Ε.Α.Ο.. Ωστόσο, κάθε υπηρεσία μισθωτών/μη μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α. ή περιφερειακή υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. δύναται και αυτεπάγγελτα να εξετάζει τις προϋποθέσεις άρσης/διόρθωσης/εξαίρεσης κι εφόσον αντιληφθεί ότι συντρέχουν λόγοι παρέμβασης να διαβιβάζει σχετική εισήγηση στην Κεντρική Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο.. Όλες οι περιπτώσεις οι οποίες θα αξιολογούνται από την Κεντρική Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. ότι χρήζουν παρέμβασης θα διαβιβάζονται, με σχετική εντολή στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διόρθωσης/άρσης/διαγραφής.

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο