• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Tα ψιλά γράμματα των 120 δόσεων εντός εξωδικαστικού συμβιβασμού

Tα ψιλά γράμματα των 120 δόσεων εντός εξωδικαστικού συμβιβασμού

Ενημερωτικό σημείωμα για τo πως θα μπορεί ένας ελεύθερος επαγγελματίας να ενταχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη προς τα ταμεία άνω των 20.000 ευρώ στα πλαίσια του εξωδικαστικού συμβιβασμού εξέδωσε το Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών.

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Οι σχετικές αιτήσεις γίνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ).

 

Ποιες οφειλές ρυθμίζονται

 

Αυτοί που μπορούν να αιτηθούν ένταξη στην εν λόγω ρύθμιση είναι οφειλέτες (μικρές, μεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και ατομικές, δηλαδή φυσικά πρόσωπα με εμπορική/πτωχευτική ιδιότητα) που έχουν χρέη προς :

 

– το Ελληνικό Δημόσιο

 

– τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

 

– τα πιστωτικά ιδρύματα

 

– σε προμηθευτές

 

– σε εργαζόμενους

 

Ποιοι εξαιρούνται

 

Εξαιρούνται από τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για τη ρύθμιση των 120 δόσεων :

 

• Τα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα με συνολικές προς ρύθμιση οφειλές προς κάτω των 20.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

 

• Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, ανεξάρτητα από το ύψος της οφειλής τους.

 

• Οι οφειλέτες για τους οποίους οι απαιτήσεις του ΕΦΚΑ υπερβαίνουν το 85% των συνολικών απαιτήσεων όλων των πιστωτών.

 

Μπορεί ένας επαγγελματίας να ενταχθεί στην ρύθμιση των 120 δόσεων, εφόσον κατά την 31η Δεκεμβρίου:

 

είχε οφειλές από δάνειο (ή άλλη αιτία σε τράπεζα) με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών ή

 

είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, άλλα ΝΠΔΔ συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ) ή

 

είχε εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν κατά την 31/12/2016 ή

 

έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (π.χ. προμηθευτές).

 

Σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης είχε:

 

α) θετικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή

 

β) θετική καθαρή θέση (equity).

 

Τι γίνεται ειδικά με τις οφειλές προς τα Ταμεία , αλλά και τις ήδη υπάρχουσες ρυθμίσεις

 

Οφειλές του ΕΦΚΑ που εντάσσονται είναι εκείνες που γεννήθηκαν μέχρι 31/12/2016 και είναι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης βεβαιωμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και του άρθρου 101 του ν.4172/2013, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι προσαυξήσεις ή οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής.

 

Εφόσον υπάρχουν οφειλές που υπάγονται σε ενεργή ρύθμιση, οι ρυθμίσεις αυτές, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία έγκρισης της σύμβασης αναδιάρθρωσης, εντάσσονται σε αυτήν αυτούσιες, όσον αφορά τον αριθμό και το ύψος των ανεξόφλητων δόσεων

 

Μπορεί, εάν προταθεί, να γίνει τροποποίηση της υφιστάμενης ρύθμισης εφόσον:

 

Η προτεινόμενη τροποποίηση περιορίζεται σε αύξηση του αριθμού των δόσεων της υφιστάμενης ρύθμισης, βάσει των κανόνων που την διέπουν, έως το μέγιστο των 120 δόσεων.

 

Το ύψος της δόσης που οφείλεται βάσει της υφιστάμενης ρύθμισης υπερβαίνει τη μηνιαία δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.

 

Πως ρυθμίζονται οι οφειλές

 

Οι ρυθμίσεις της σύμβασης δεν επιτρέπεται να φέρουν οποιονδήποτε πιστωτή σε χειρότερη θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη στο πλαίσιο της αναγκαστικής εκτέλεσης .

 

Υπόκεινται σε διαγραφή

 

• Πρόστιμα.

 

• Προσαυξήσεις.

 

• Κύρια εισφορά.

 

• Κύριος φόρος.

 

• Αρχικό κεφάλαιο δανείου.

 

Εξαιρούνται από τη διαγραφή οι παρακρατούμενες εισφορές εργαζομένων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Ελάχιστο περιεχόμενο αίτησης

 

Με την αίτησή του ο οφειλέτης πρέπει να συνυποβάλει:

 

Κατάλογο όλων των πιστωτών του με πλήρη στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), των οφειλομένων ποσών ανά πιστωτή και των συνοφειλετών που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή.

 

Την πρόταση της επιχείρησης για τον τρόπο ρύθμισης των χρεών της.

 

Δικαιολογητικά αίτησης

 

1. Κατάλογος όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία τους, έτσι ώστε να μπορεί να προσδιορισθεί η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του.

 

2. Πλήρης περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

 

3. Πλήρη στοιχεία για κάθε συνοφειλέτη (επωνυμία, πλήρη διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

 

4) Δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης και για κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των τελευταίων 24 μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης.

 

5. Στοιχεία κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη με ημερομηνία σύστασης μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2012, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη μετά την 1η Ιανουαρίου 2012.

 

6. Κατάλογος των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και ανάλυση των αμοιβών αυτών κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

 

7. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (E.1) ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν ή Ε.5 ή Φ01.010 ή Φ01.013) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.

 

8. Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε.3) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.

 

9. Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.

 

10. Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε.9), εφόσον προβλέπεται σχετική υποχρέωση υποβολής.

 

11. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους.

 

12. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους.

 

13. Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.

 

14. Καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

15. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251) των τελευταίων πέντε (5) περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση.

 

16. Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του.

 

17. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.

 

18. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

 

19. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

 

20. Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο.

 

21. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.

 

 

 

 

Πηγή: www.capital.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο