Βαρύς φόρος στην αδικαιολόγητη περιουσία – Ποιοι μπαίνουν στον στόχαστρο των ελέγχων

Βαρύς φόρος στην αδικαιολόγητη περιουσία – Ποιοι μπαίνουν στον στόχαστρο των ελέγχων

H προσαύξηση περιουσίας δεν υπόκειται σε φορολογία, εφόσον ο φορολογούμενος αποδείξει την πραγματική πηγή αυτής, καθώς επίσης και ότι αυτή είτε έχει υπαχθεί σε νόμιμη φορολογία, είτε απαλλάσσεται από τον φόρο.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι σε οποιαδήποτε προσαύξηση περιουσίας, που προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή και αιτία προέλευσης, ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να αποδείξει την πραγματική πηγή ή την αιτία προέλευσης ή ότι η εν λόγω προσαύξηση φορολογήθηκε ή απαλλάχθηκε νόμιμα. 

Σε περίπτωση φυσικά που οι αποδείξεις δεν είναι ικανοποιητικές, η οποιαδήποτε προσαύξηση της περιουσίας χαρακτηρίζεται και φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με συντελεστή τριάντα τρία τοις εκατό (33%), εφόσον φυσικά έχουν ελεγχθεί και συνεκτιμηθεί και οι τυχόν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Θα πρέπει να αναφερθεί δε ότι, όπως ορίζεται και με σχετική απόφαση (υπ’ αριθμ. 756/27.9.2022) της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η προσαύξηση της περιουσίας που προκύπτει από τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς, καθόσον αναλήψεις ή καταθέσεις μπορεί να αφορούν συναλλαγές ή κινήσεις που δεν συνιστούν κατ’ ανάγκη φορολογητέο εισόδημα. 

Μεταφορές χρημάτων 

Γι’ αυτό άλλωστε και κατά τις μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών θα πρέπει να διερευνάται ο λόγος που πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές μεταφοράς των ποσών αυτών, αφού προσκομίσει ο φορολογούμενος τα σχετικά έγγραφα. Είναι σαφές επομένως ότι το θέμα που πρέπει να εξετάζεται δεν είναι ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ ανάληψης και κατάθεσης στον ίδιο ή άλλο τραπεζικό λογαριασμό, αλλά αν τα αναληφθέντα ποσά υπερκαλύπτουν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή λοιπών δαπανών, έτσι ώστε να μη δικαιολογούνται μεταγενέστερες καταθέσεις ίσου ή άλλου ποσού στον ίδιο ή άλλο λογαριασμό. 

Επισημαίνεται πάντως ότι όταν δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η προσαύξηση της περιουσίας, τότε αυτή φορολογείται στη χρήση που διαπιστώνεται από τον έλεγχο ότι επήλθε, ενώ ο φορολογούμενος μπορεί σε κάθε περίπτωση να αποδείξει ότι ο χρόνος αυτός είναι διάφορος από αυτόν που διαπιστώθηκε από τον έλεγχο.

Από την άλλη πλευρά δεν υφίσταται προσαύξηση περιουσίας στην περίπτωση κατά την οποία είναι εμφανής η πηγή προέλευσης ενός χρηματικού ποσού, το οποίο εμφανίζεται ως πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του ελεγχόμενου φυσικού προσώπου, όπως για παράδειγμα εισόδημα από κεφάλαιο, εισόδημα από κινητές αξίες, πώληση περιουσιακών στοιχείων, δάνειο κ.λπ., ακόμα και αν το ποσό αυτό δεν συμπεριελήφθη στις σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ενώ υπήρχε σχετική υποχρέωση.

Επισημαίνεται βέβαια ότι πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να λογισθεί και να φορολογηθεί ως εισόδημα του δικαιούχου του λογαριασμού, εφόσον δεν καλύπτεται με τα δηλωθέντα εισοδήματά του, ούτε από άλλη συγκεκριμένη και αρκούντως τεκμηριωμένη πηγή ή αιτία, είτε την οποία αυτός επικαλείται, κατόπιν κλήσης του από τη διοίκηση για παροχή σχετικών πληροφοριών ή προηγούμενη ακρόαση, είτε την οποία εντοπίζει η φορολογική αρχή στο πλαίσιο της λήψης των προβλεπόμενων στον νόμο, αναγκαίων, κατάλληλων και εύλογων μέτρων ελέγχου.

Πηγή: https://m.naftemporiki.gr/story/1909863/barus-foros-stin-adikaiologiti-periousia-poioi-mpainoun-ston-stoxastro-ton-elegxon

Εγγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο

<

Facebook
Twitter
LinkedIn
Μετάβαση στο περιεχόμενο