• info@365consulting.gr
  • Πανεπιστημίου 369Α, Πάτρα
 Άνοιξε η εφαρμογή για την αυτόματη επιστροφή ΦΠΑ

Άνοιξε η εφαρμογή για την αυτόματη επιστροφή ΦΠΑ

ΑΑΔΕ: «Πρεμιέρα» των ηλεκτρονικών αιτήσεων για φορολογικές περιόδους από 1ης Μαρτίου 2018 και μετά – Ποια είναι η διαδικασία

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

«Πρεμιέρα» κάνει το νέο καθεστώς για αυτόματη επιστροφή του ΦΠΑ προς τους υπόχρεους. Η νέα έκδοση εφαρμογής για υποβολή πιστωτικών δηλώσεων ΦΠΑ, μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι μπορούν να αιτούνται αυτόματα επιστροφή ΦΠΑ είναι ήδη διαθέσιμη. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι, σύμφωνα και με σχετική ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αφορά φορολογικές περιόδους από την 1η Μαρτίου 2018 και εφεξής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι όπως ο φορολογούμενος έχει προχωρήσει αθροιστικά στις παρακάτω ενέργειες:

1. Έχει συμπληρώσει τον κωδικό 503 (Αιτούμενο ποσό για επιστροφή).

2. Έχει επιλέξει τις αιτίες 1-5 του κωδικού 507.

3. Έχει συμπληρώσει τον Αριθμό λογαριασμού IBAN, στη συγκεκριμένη δήλωση. Αφορά την αρχική ή και την πρώτη τροποποιητική δήλωση της ίδιας φορολογικής περιόδου.

 

Επισημαίνεται ότι ο φορολογούμενος θα ενημερώνεται με εισερχόμενο μήνυμα στο TAXISnet για τη δημιουργία του αιτήματος.

Για φορολογικές περιόδους μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018, τα αιτήματα θα συνεχίσουν να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η άμεση και χωρίς έλεγχο επιστροφή του ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων που είναι φορολογικά συνεπείς έχει στόχο την αύξηση της ρευστότητάς τους.

 

Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω διαδικασία θα ακολουθείται σε πρώτη φάση για αιτήσεις με υψηλά ποσά πιστωτικού υπολοίπου, οι οποίες υποβάλλονται από επιχειρήσεις που:

* Από τη φύση της δραστηριότητάς τους δημιουργούν συστηματικά πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ (π.χ. εξαγωγικές).

* Είναι κάτοχοι αδειών Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ – Authorized Economic Operator) ή αδειών απλουστευμένων διαδικασιών, που έχουν χορηγηθεί κατόπιν αξιολόγησης κριτηρίων και προϋποθέσεων, βάσει του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

* Πραγματοποιούν συναλλαγές, που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του κύκλου εργασιών τους για σκοπούς ΦΠΑ, το τελευταίο ημερολογιακό έτος.

Απαραίτητη προϋπόθεση φυσικά, με βάση και τις εντολές που έχει ήδη δώσει ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής, είναι όπως οι επιχειρήσεις αυτές εμφανίζουν υψηλό βαθμό φορολογικής συμμόρφωσης, γεγονός που σωρευτικά σημαίνει τα εξής:

* Να έχουν ελεγχθεί για τουλάχιστον τρεις φορολογικές περιόδους και το σύνολο των επιστραφέντων ποσών -μετά τον έλεγχο- να μη διαφέρει πάνω από 5% από το συνολικά αιτούμενο.

* Να μην έχουν υποπέσει σε φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις.

* Να μη χαρακτηρίζονται -βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου- ως ύποπτοι για συμμετοχή σε απάτη για ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

 

Κατάρτιση καταλόγου

υποκείμενων στον φόρο

1. Ο κατάλογος υποκειμένων καθορίζεται κάθε εξάμηνο, τον μήνα Φεβρουάριο και τον μήνα Αύγουστο εκάστου έτους και ισχύει για τις αιτήσεις που καταχωρούνται στο σύστημα TAXIS από την 1η των μηνών αυτών και έως τη δημιουργία του επόμενου καταλόγου. Τυχόν καθυστέρηση για τον καθορισμό του καταλόγου σε κάποιον από τους ανωτέρω μήνες δεν μεταβάλλει χρονικά τον καθορισμό του επόμενου καταλόγου.

Τον μήνα Φεβρουάριο ο κατάλογος καθορίζεται με βάση το σύνολο των ισχυουσών αδειών AEO και αδειών απλουστευμένων διαδικασιών, των υποβληθεισών δηλώσεων ΦΠΑ που αφορούν φορολογικές περιόδους για το δωδεκάμηνο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου φορολογικού έτους, καθώς και τις αιτήσεις επιστροφής που υποβλήθηκαν το δωδεκάμηνο αυτό. Τον μήνα Αύγουστο ο κατάλογος καθορίζεται κατ’ αναλογία, με βάση το δωδεκάμηνο που αρχίζει την 1η Ιουλίου του προηγούμενου φορολογικού έτους και ολοκληρώνεται την 30ή Ιουνίου του τρέχοντος φορολογικού έτους. Ο κατάλογος υπόκειται σε αναθεώρηση εντός της περιόδου ισχύος του.

Η συμμετοχή των υποκειμένων στον κατάλογο, καθώς και η τυχόν διαγραφή τους, γνωστοποιείται σε αυτούς μέσω του πληροφορικού συστήματος TAXISnet.

2. Οι υποκείμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, εντάσσονται στον κατάλογο της παραγράφου αυτής, λόγω της πραγματοποίησης πράξεων που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του κύκλου εργασιών τους κατά το προηγούμενο ημερολογιακό δωδεκάμηνο.

3. Σε περίπτωση που για έναν ή περισσότερους από τους υποκείμενους διαπιστωθεί ότι δεν πληρούται ένα τουλάχιστον εκ των ανωτέρω κριτηρίων, ή ότι δεν διαθέτουν άδεια ΑΕΟ ή άδεια απλουστευμένων διαδικασιών, ο υποκείμενος διαγράφεται από τον κατάλογο. Η διαγραφή γίνεται οποτεδήποτε εντός της περιόδου ισχύος του καταλόγου και άμεσα με την ανωτέρω διαπίστωση. Η κατοχή άδειας ΑΕΟ ή άδειας απλουστευμένων διαδικασιών εξετάζεται μόνο για τους υποκείμενους που έχουν ενταχθεί στον εν λόγω κατάλογο.

4. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο αρμόδιος προϊστάμενος ΔΟΥ διαθέτει στοιχεία από τα οποία προκύπτουν ισχυρές ενδείξεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας από τον υποκείμενο, υποχρεούται να εισηγηθεί τη διενέργεια ελέγχου πριν από την επιστροφή. Το αίτημα, με πλήρη αιτιολόγηση, υποβάλλεται προς έγκριση στη Δ/νση Ελέγχων, μέσω του συστήματος ELENXIS, η οποία εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης του αιτήματος.

5. Μετά τη διενέργεια της επιστροφής διενεργείται ετησίως δειγματοληπτικός έλεγχος των υποκειμένων. Το εν λόγω δείγμα προσδιορίζεται από τη Δ/νση Ελέγχων και καλύπτει τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) των υποκειμένων αυτών. 

 

Πηγή: www.naftemporiki.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο