Απόπειρα εκσυγχρονισμού της φορολογικής διοίκησης

Απόπειρα εκσυγχρονισμού της φορολογικής διοίκησης

Σημαντικές μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις, που αναμένεται να αλλάξουν ριζικά την εικόνα της Φορολογικής Διοίκησης και να οδηγήσουν στον πλήρη εκσυγχρονισμό όλων των φορολογικών και τελωνειακών διαδικασιών, την ποιοτική βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών και την αυτοματοποίηση όλων των συναλλαγών που απαιτούνται για τον υπολογισμό και την είσπραξη των φόρων, προβλέπει για φέτος και τα επόμενα δύο χρόνια το νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο δράσεων που εκπόνησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

 Όπως προκύπτει από τα όσα αναφέρονται στο πλήρες κείμενο του Επιχειρησιακού Σχεδίου, εντός του 2018 προγραμματίζεται από την ΑΑΔΕ η λειτουργία νέων διαδικτυακών εφαρμογών, μέσω των οποίων θα καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή όλων των δηλώσεων της φορολογίας κεφαλαίου. Οι δηλώσεις για τη φορολόγηση των μεταβιβάσεων ακινήτων, των δωρεών, των γονικών παροχών και των κληρονομιών κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς επίσης και οι δηλώσεις για την απόδοση φόρων που παρακρατήθηκαν από τόκους, μερίσματα και δικαιώματα θα υποβάλλονται μέσω του συστήματος ΤΑΧΙSnet, όπως και πλήθος άλλων φορολογικών δηλώσεων. 

 

Αυτοματοποίηση

Επιπλέον, σύμφωνα με τις παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στο νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο:

 

Οι διαδικασίες λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών του Δημοσίου θα αυτοματοποιηθούν σε τέτοιο βαθμό ώστε οι κατασχέσεις σε καταθέσεις, εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία θα ενεργοποιούνται αυτόματα κάθε φορά που οι φορολογικές οφειλές των φυσικών και των νομικών προσώπων θα καθίστανται ληξιπρόθεσμες. 

Οι πιστώσεις των οφειλών των φορολογουμένων με ποσά που προκύπτουν από την παρακράτηση ποσοστών επί των τιμημάτων πώλησης ακινήτων ή επί άλλων εισπράξεων των φορολογουμένων θα γίνονται αυτόματα.

Τα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών θα εκδίδονται και θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση από τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες τη στιγμή της πραγματοποίησης των συναλλαγών.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο που εκπόνησε η ΑΑΔΕ, στα μεταρρυθμιστικά έργα που έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν φέτος και τα επόμενα δύο χρόνια περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις:

 

1 Ο εκσυγχρονισμός των Φορολογικών Υπηρεσιών

Βασικοί σκοποί των έργων που θα υλοποιηθούν είναι η εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με τις Φορολογικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και η εσωτερική αναβάθμιση των υποδομών ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων καθώς και η αποτελεσματικότητά τους. Η πιο σημαντική ομάδα έργων που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση των εντύπων δηλώσεων με σκοπό την ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης φυσικής παρουσίας των φορολογουμένων στις Δ.Ο.Υ. 

 

Τα πιο σημαντικά από τα έργα που στοχεύουν στο να εκσυγχρονίσουν τη λειτουργία των Δ.Ο.Υ. είναι, ειδικότερα, τα παρακάτω:

 

α) Ανάπτυξη εφαρμογών για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων:

 

φόρου κερδών από τυχερά παίγνια

φόρου μεταβίβασης ακινήτων

φόρου χρηματικής δωρεάς-γονικής παροχής

μεταβολής ακινήτων, από τους συμβολαιογράφους

φόρου δωρεάς, γονικής παροχής και κληρονομιάς ακινήτων

β) Βελτίωση της διαδικασίας για την αυτοματοποιημένη πίστωση οφειλών φορολογουμένων από τις εισπράξεις που πραγματοποιούνται μέσω παρακράτησης ποσών από πωλήσεις ακινήτων τους ή από άλλα έσοδά τους για τα οποία απαιτείται βεβαίωση οφειλής ή αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

γ) Ανάπτυξη εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από τόκους, μερίσματα και δικαιώματα.

δ) Υλοποίηση αναλυτικής μηνιαίας δήλωσης/βεβαίωσης αποδοχών.

ε) Δημιουργία ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.

στ) Δημιουργία συστήματος υποστήριξης και αξιοποίησης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

ζ) Σταδιακή εφαρμογή της αυτόματης ενημέρωσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω διασύνδεσης με τα υπόλοιπα Μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης.

η) Διασύνδεση του Φορολογικού Μητρώου με το Γ.Ε.ΜΗ., για ενημέρωσή του με μεταβολές νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και διαγραφή αυτών.

θ) Διασύνδεση του ΤΑΧΙS και του ΤΑΧΙSnet με τα πληροφοριακά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων (πληροφοριακό σύστημα Εργάνη) και Αλληλεγγύης και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να διενεργούνται αυτόματες διασταυρώσεις πληροφοριών φορολογικού ενδιαφέροντος.

ι) Διασύνδεση του ΤΑΧΙS και του ΤΑΧΙSnet με το Κτηματολόγιο προκειμένου να διενεργούνται αυτόματες διασταυρώσεις πληροφοριών φορολογικού ενδιαφέροντος για την ακίνητη περιουσία των φυσικών και των νομικών προσώπων.

ια) Προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων για την αυτοματοποιημένη βεβαίωση προστίμων εκπρόθεσμης αρχικής υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. και άλλων φόρων.

ιβ) Πιλοτική ανάπτυξη εφαρμογής μερικού επιτόπιου ελέγχου μέσω Tablets.

ιγ) Υλοποίηση συστήματος ανταλλαγής αναφορών ανά χώρα.

ιδ) Σχεδιασμός και υλοποίηση ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη χορήγηση πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.Ι.Α.

ιε) Διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων ICISnet και TAXISnet, για τη διευκόλυνση της αναζήτησης φορολογικής ενημερότητας.

 

2 Ο εκσυγχρονισμός των τελωνειακών υπηρεσιών 

Αντικείμενο της παρέμβασης αυτής είναι αφενός η προμήθεια και εγκατάσταση μέσων δίωξης για τις τελωνειακές υπηρεσίες προκειμένου να αντιμετωπισθεί το λαθρεμπόριο και το παρεμπόριο και αφετέρου ο εκσυγχρονισμός των τελωνειακών υπηρεσιών. Η παρέμβαση περιλαμβάνει 8 έργα που είναι τα εξής: 

 

α) Προμήθεια και εγκατάσταση 23 σταθερών ακτινοσκοπικών συσκευών ελέγχου αντικειμένων (Χ/RAYS) με αυτόματο σύστημα εντοπισμού ύποπτων αντικειμένων. 

β) Προμήθεια και εγκατάσταση 20 εύκαμπτων ενδοσκοπίων οπτικών ινών.

γ) Προμήθεια και εγκατάσταση 5 συστημάτων ζύγισης φορτηγών (γεφυροπλάστιγγες).

δ) Προμήθεια και εγκατάσταση 6 συστημάτων αυτόματης καταγραφής οχημάτων. 

ε) Προμήθεια και εγκατάσταση 8 Συστημάτων X-RAY ανίχνευσης έμφορτων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων (αυτοκινούμενα). 

στ) Προμήθεια και εγκατάσταση 2 συστημάτων τύπου gantry ελέγχου έμφορτων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων με ακτίνες Χ. 

ζ) Προμήθεια και εγκατάσταση 2 σταθερών συστημάτων ελέγχου εμπορευματικών συρμών με ακτίνες X. 

η) Προμήθεια και εγκατάσταση 1.000 laptops και 502 tablets για την υποστήριξη των Κινητών Ομάδων Δίωξης (Κ.ΟΕ.) του λαθρεμπορίου.

 

3 Ολοκληρωμένο Σχέδιο Στρατηγικής Είσπραξης 

Προβλέπεται η ανάπτυξη και λειτουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης, διαχείρισης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών για την είσπραξη των οφειλών των συναλλασσόμενων με τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζεται να λειτουργήσουν οι ακόλουθες εφαρμογές:

α) Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης ταυτότητας οφειλέτη και οφειλών.

β) Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης συμψηφισμών.

γ) Εφαρμογή αποστολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων.

δ) Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης λήψης μέτρων είσπραξης.

ε) Εφαρμογή ενημέρωσης των φορολογουμένων για θέματα οφειλών.

στ) Εφαρμογή εκτυπώσεων και αναφορών.

 

4 Υλοποίηση Σχεδίου Φορολογικής Συμμόρφωσης.

Στο πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνονται τα ακόλουθα έργα:

α) Καταγραφή και ανάλυση των κινδύνων ανά φορολογία, κλάδο και γεωγραφική περιοχή με διαστρωμάτωση των φορολογουμένων.

β) Έρευνα συμμόρφωσης κλάδων παροχής υπηρεσιών τουριστικού ενδιαφέροντος. Πιλοτικές δράσεις συμμόρφωσης και διαβίβαση ευρημάτων αρμοδίως προς αξιοποίηση.

γ) Εντοπισμός φυσικών και νομικών προσώπων που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις Φ.Π.Α. ενώ ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

δ) Δημιουργία και δημοσίευση χρηστικού οδηγού για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

ε) Έρευνα στους πολίτες που συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες φορολογικού ενδιαφέροντος της Α.Α.Δ.Ε.

στ) Αξιοποίηση του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία με σκοπό την καλλιέργεια της φορολογικής συνείδησης: Πιλοτικές παρεμβάσεις σε περιορισμένο αριθμό σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

5 Ανάπτυξη συστήματος ανάλυσης και αξιοποίησης δεδομένων παρακολούθησης του συστήματος εισροών – εκροών στα καύσιμα 

 

Αντικείμενο της παρέμβασης είναι η ανάπτυξη συστήματος αξιοποίησης και παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο των δεδομένων που δημιουργούνται από τα εγκατεστημένα συστήματα εισροών – εκροών. Το σύστημα θα μπορεί να παράγει προειδοποιήσεις για μη κανονικές συμπεριφορές, καθώς και να παρέχει κρίσιμες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων. Η παρέμβαση θα συμβάλει αποτελεσματικά στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας με την απόκτηση πληροφοριακού συστήματος για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων. Στην ουσία η παρέμβαση αφορά ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα διασυνδέει υφιστάμενα αλλά και σχεδιαζόμενα συστήματα ελέγχου εισροών – εκροών υγρών καυσίμων. Μέσω αυτής της διασύνδεσης θα είναι δυνατή η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων έτσι ώστε αυτά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσπάθεια για την πάταξη του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής. 

 

Τα πληροφοριακά συστήματα τα οποία θα περιλαμβάνονται είναι: 

 

Τα εγκατεστημένα συστήματα εισροών – εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων, 

τα συστήματα εισροών – εκροών που θα λειτουργήσουν στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, στα πλωτά εφοδιαστικά – μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου και στις ελεύθερες εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων, 

τα συστήματα εντοπισμού θέσης (AIS, GPS) στα πλωτά εφοδιαστικά – μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου και στα βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών καυσίμων.

Διασύνδεση 

Μέσω του νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΑΑΔΕ προαναγγέλλεται η διασύνδεση του ΤΑΧΙS και του ΤΑΧΙSnet με τα πληροφοριακά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί από το υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων (πληροφοριακό σύστημα Εργάνη) και Αλληλεγγύης και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να διενεργούνται αυτόματες διασταυρώσεις πληροφοριών φορολογικού ενδιαφέροντος.

 

Επίσης σχεδιάζεται η διασύνδεση των δεδομένων του ΤΑΧΙS και του ΤΑΧΙSnet με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο, προκειμένου να διενεργούνται αυτόματες διασταυρώσεις πληροφοριών φορολογικού ενδιαφέροντος για την ακίνητη περιουσία των φυσικών και των νομικών προσώπων, ο εφοδιασμός των τελωνειακών υπηρεσιών με σύγχρονα μηχανήματα εντοπισμού λαθραία διακινούμενων προϊόντων, η ολοκλήρωση της εγκατάστασης συστημάτων εισροών – εκροών και εντοπισμού θέσης σε όλο το δίκτυο διακίνησης καυσίμων και η πλήρης αξιοποίηση των πληροφοριών που θα παράγουν τα συστήματα αυτά για την πάταξη του λαθρεμπορίου.   

 

Πηγή: www.naftemporiki.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο