Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα – Β` ΚΥΚΛΟΣ

Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα – Β` ΚΥΚΛΟΣ

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Εμπορική εταιρία (Δεν επιδοτούνται ατομικές επιχειρήσεις)
 • Συνεταιρισμός
 • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
 • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υφιστάμενες και νεοσύστατες επιχειρήσεις (όχι υπό ίδρυση)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Η ίδια συμμετοχή μπορεί να αποτελείται και από εξωτερική χρηματοδότηση. Οι εναλλακτικοί τρόποι κάλυψης ιδίων κεφαλαίων είναι:

 • Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου
 • Τραπεζικό δάνειο
 • Ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών
 • Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση παραγωγικής διαδικασίας
 • Θεμελιώδης αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας
 • Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

 • Για μεσαίες επιχειρήσεις : 250.000 €
 • Για μικρές επιχειρήσεις : 150.000 €
 • Για πολύ μικρές επιχειρήσεις :  100.000 €
 • Για ΚΟΙΝΣΕΠ, Ομάδες Παραγωγών : 50.000 €

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 •  Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 •  Αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, για ΜΜΕ, υπό προϋποθέσεις.
 •  Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης.
 •  Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 •  Ειδικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις
 • Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και μη κατοχυρωμένες τεχνικές γνώσεις
 •  Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης
 •   Μισθολογικό κόστος έως και δύο έτη (μόνο αυτοτελώς)
 •  Αμοιβές συμβούλων
 • Δαπάνες εκκίνησης μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση (στο 80% της μέγιστης ενίσχυσης εφόσον δεν υπάγεται σε ειδικές περιπτώσεις)
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ 2ου ΚΥΚΛΟΥ

Έναρξη : 1η  Ιουνίου 2023

Λήξη: 29 Σεπτεμβρίου 2023

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Α. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ      0 – 10 βαθμοί

Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ                             0 – 25 βαθμοί

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΑ                                      0 – 25 βαθμοί

Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ BUSINESSPLAN                    0 – 40 βαθμοί

Ελάχιστη βαθμολογία : 70 βαθμοί

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Σε όσες περιπτώσεις ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου πρόκειται να λάβει δάνειο από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου, απαιτείται υποβολή εγκριτικής πράξης του δανείου (προέγκρισης) το αργότερο εντός 45 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
 • Προβλέπονται ταχείες διαδικασίες αξιολόγησης της αίτησης (εντός 45 ημερών από την υποβολή)
 • Προβλέπονται έως τρία στάδια αποπληρωμής της επένδυσης ανάλογα με τη φάση υλοποίησης του σχεδίου ( στο 25% – 50% – 100%)
 • Το ποσό της επιχορήγησης δεν αφαιρείται από την αξία των παγίων (διενέργεια αποσβέσεων στο σύνολο των παγίων)
 • Απαιτείται παράβολο κατά την υποβολή σε ποσοστό 0,1% (ελάχιστο τα 300 €)
 • Οι αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ συνοδεύονται υποχρεωτικά από έκθεση πιστοποίησης, η οποία υπογράφεται από μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών
 • Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου προ της υποβολής της αίτησης υπαγωγής επιφέρει την απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου.

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο