Πρόστιμα μη έκδοσης αποδείξεων. Για μη έκδοση απόδειξης 1,5 ευρώ πρόστιμο 1.000!

Πρόστιμα μη έκδοσης αποδείξεων. Για μη έκδοση απόδειξης 1,5 ευρώ πρόστιμο 1.000!

Μια πρόσφατη απόφαση της ΔΕΔ έρχεται να μας υπενθυμίσει τα πρόστιμα που ισχύουν για την παράβαση της μη έκδοσης αποδείξεων, αλλά και τον διπλασιασμό ή τετραπλασιασμό αυτών στις περιπτώσεις  επανάληψης της ίδιας παράβασης μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (υποτροπή).

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Η παράβαση αφορά στη μη έκδοση κατά την 07/11/2016, μίας (1) Α.Λ.Π. από τον εν χρήσει Φορολογικό Μηχανισμό σε έναν πελάτη, ο οποίος είχε σερβιριστεί με είδη (καφέ και νερό) αξίας 1,50 ευρώ, κατά παράβαση των άρθρων 8, 12 και 13 του Ν.4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. 

 

Στην επιχείρηση επιβλήθηκε πρόστιμο 500,00 ευρώ καθώς κατά το χρονικό διάστημα της παράβασης τηρούσε διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Το πρόστιμο αυτό διπλασιάστηκε λόγω υποτροπής.

 

H Πράξη Επιβολής Προστίμου εκδόθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών, βάσει του πορίσματος ελέγχου της από 25/01/2017 Έκθεσης Μερικού Επιτόπιου Ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του ν.4308/2014, ν.4174/2013 και ν.2859/2000 των ελεγκτών της Δ.Ο.Υ. Γ’ Πατρών. 

 

Η  εταιρεία, ζήτησε την ακύρωση του προστίμου, ισχυριζόμενη ότι:

 

Η προσβαλλόμενη πράξη είναι αναιτιολόγητη, καθότι η Διοίκηση για την τεκμηρίωση της παράβασης, αναφέρεται σε πρόσωπο – πελάτη της επιχείρησης, τον οποίον εντόπισε εξερχόμενο με καφέ και νερό, χωρίς να κρατά ανά χείρας το φορολογικό στοιχείο. Οι υπεύθυνοι της επιχείρησης από την πλευρά τους επέδειξαν την απόδειξη από την ταμειακή μηχανή την οποία ο πελάτης, δεν ενδιαφέρθηκε να παραλάβει, αντίγραφο της οποίας προσκομίζουν.

 

Τα αιτιολογικά της ΔΕΔ και η απόρριψη της προσφυγής με την απόφαση 5720/2017

 

Επειδή…

 

Επειδή, στο άρθρο 11 παρ.1 του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται ότι:

«1. Η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών.»

Επειδή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των παρ. 1, 2, 7 και 8 του άρθρου 12 του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.): «1. Για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, μπορεί να εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών), αντί έκδοσης τιμολογίου του άρθρου 8. Αντίτυπο αυτού του εγγράφου παραδίδεται, αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη.

2. Το στοιχείο λιανικής πώλησης φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις:

α) Την ημερομηνία έκδοσης.

β) Τον αύξοντα αριθμό για μία ή περισσότερες σειρές στοιχείων λιανικής πώλησης, ο οποίος χαρακτηρίζει το στοιχείο αυτό με μοναδικό τρόπο.

γ) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), με βάση τον οποίο ο πωλητής πραγματοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών.

δ) Το πλήρες όνομα και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή των αγαθών ή υπηρεσιών.

ε) Το συντελεστή Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται και τη μικτή αξία πώλησης που αυτός αφορά.

7. Η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες σε ιδιώτες καταναλωτές έχει την ευθύνη να

διασφαλίζει ότι εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης ή εναλλακτικά τιμολόγιο, για κάθε σχετική πώληση. Η οντότητα αυτή εκδίδει το παραστατικό πώλησης    

8. Η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης (αποδείξεων λιανικής ή τιμολογίων) γίνεται με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών που προβλέπει ο ν. 1809/1988 κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.» 

 

Επειδή, σύμφωνα με την περ.α’ της παρ.1 του άρθ.13 του ιδίου ως άνω νόμου:

«Το στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη ή τιμολόγιο) εκδίδεται: α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών, κατά το χρόνο παράδοσης ή την έναρξη της αποστολής»

 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58Α παρ.1 του Ν.4174/2013 ορίζεται ότι:

«Για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας οι οποίες διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου, επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα:

1. «Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.

Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των πεντακοσίων (500) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό τοις εκατό (100%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των πεντακοσίων (500) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των χιλίων (1.000) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο διακόσια τοις εκατό (200%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των χιλίων (1.000) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος».

 

Επειδή, στην υπό εξέταση περίπτωση, στις 07-11-2016 διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος ορθής εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και του ν.4174/2013 στην προσφεύγουσα επιχείρηση, η οποία τηρεί διπλογραφικά βιβλία, από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ. Γ’ Πατρών. Παρουσία του ελέγχου, η υπάλληλος της επιχείρησης πώλησε και παρέδωσε σε ιδιώτη πελάτη είδη (καφέ και νερό) αξίας 1,50 ευρώ χωρίς να εκδώσει την αντίστοιχη Α.Λ.Σ. από την εν χρήσει Φ.Τ.Μ. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την αναχώρηση του πελάτη οι ελεγκτές εισήλθαν στην προσφεύγουσα επιχείρηση και γνωστοποίησαν στον υπεύθυνο κ ……. την ιδιότητά τους, επιδεικνύοντας προς τούτο την εντολή ελέγχου και την αστυνομική τους ταυτότητα και τον ενημέρωσαν για τον έλεγχο που διενεργούσαν καθώς και την παράλειψη έκδοσης Α.Λ.Σ. που έγινε παρουσία τους. Η αιτιολογία του υπεύθυνου ότι η παράλειψη έκδοσης της Α.Λ.Σ. οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος, δεν έγινε δεκτή από τον έλεγχο ο οποίος στηρίζεται σε πραγματικά περιστατικά. 

 

Στη συνέχεια, ζήτησαν Α.Λ.Σ. από την εν χρήσει Φ.Τ.Μ. αξίας 0,10 ευρώ (κλείσιμο της Φ.Τ.Μ.) και από τον έλεγχο στο στέλεχος της Φ.Τ.Μ. διασταύρωσαν την παράλειψη έκδοσης Α.Λ.Σ., η οποία έγινε άλλωστε παρουσία του ελέγχου.

 

Επειδή, κατά το ίδιο φορολογικό έτος 2016 και συγκεκριμένα στις 17/08/2016, είχε διενεργηθεί στην προσφεύγουσα επιχείρηση επιτόπιος έλεγχος ορθής εφαρμογής των διατάξεων του ν.4308/2014 από τους ελεγκτές της Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών, από τον οποίον διαπιστώθηκε η μη έκδοση δύο (2) αποδείξεων για αγαθά, σε δύο μεμονωμένους πελάτες της προσφεύγουσας, παράβαση για την οποία εκδόθηκε η υπ’ αριθμ ……………/2016 οριστική πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 58Α του ν.4174/2013 από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών. 

Επομένως, ορθώς επιβλήθηκε το υπό εξέταση πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58Α παρ.1 εδαφ. Β του ν.4174/2013 (υποτροπή) καθόσον η παράβαση για την οποία επιβλήθηκε είναι η δεύτερη εντός πενταετίας και επισύρει τις προαναφερθείσες κυρώσεις.

 

Αποφασίζουμε

 

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 06/06/2017 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «….», με ΑΦΜ……    

 

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου – καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση : φορολογικού έτους 2016: Ποσό 1.000,00 ευρώ.

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο