Ψηφιακό Βήμα

Ψηφιακό Βήμα

Ανακοινώθηκε η Δράση «Ψηφιακό Βήμα», για την  ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000€ έως 50.000€. Ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων ορίζεται η 17/09/2018.

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Το ποσοστό της επιδότησης καθορίζεται στο 50% του ύψους των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβάλουν.

Αναλυτικότερα, τα κύρια χαρακτηριστικά της δράσης είναι:

  

Η δράση αφορά σε ψηφιακά ανώριμες επιχειρήσεις οι οποίες κατατάσσονται  σε χαμηλή ή μέση ψηφιακή βαθμίδα. 

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να είναι από 5.000 € έως και 50.000 €.  

Το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του μέσου κύκλου εργασιών των δύο διαχειριστικών χρήσεων που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φορολογική δήλωση 

Το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του μέσου κύκλου εργασιών των δύο διαχειριστικών χρήσεων που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φορολογική δήλωση. 

 

Για την ένταξη στα δύο προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο από το οποίο θα προκύπτει το επίπεδο της ψηφιακής ωριμότητας της επιχείρησης και το οποίο θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

 

 

Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:

 

• Σύνδεση στο διαδίκτυο ( VDSL 0,5, LL 1, Οπτική ίνα 1)

• Δικτύωση (LAN 0,5, WAN/VPN 1)

• Υπηρεσίες Νέφους (Cloud Computing)

• Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (ες), Εξυπηρετητής (ές) – Server(s) (0.5, 1)

• ΕξοπλισμόςΓραφείου (printers, scanners, projectors)

• Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Barcodereaders, Διαδραστικοί πίνακες, 3Dprinters, tablets, set-topboxes κλπ.)

• Ύπαρξη ιστοσελίδας

• Σύνδεση σε e-marketplaces

• Digital marketing (Google ads, facebook ads)

• Παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

• Ύπαρξη e-shop /σύστημα κρατήσεων

• Ασφαλείς πληρωμές

• Λογισμικό για ηλεκτρονική τιμολόγηση

• Εφαρμογές γραφείου, Antivirus

• Εξειδικευμένα προγράμματα βελτιστοποίησης της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS)

• Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή και του προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS)

• Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης

• Πολιτική Ψηφιακής Ασφαλείας

 

 

Στη συνέχεια, η επιχείρηση θα κληθεί να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο (businessplan) που θα περιλαμβάνει:

 

• Αγορά νέου εξοπλισμού, ως και στο 100% του επενδυτικού σχεδίου

• Αγορά νέου λογισμικού, ως και στο 100% του επενδυτικού σχεδίου

• Αγορά υπηρεσιών ΤΠΕ (ως και στο 25% του επενδυτικού σχεδίου).

 

Το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να οδηγεί στην ψηφιακή αναβάθμιση της εταιρίας κατά τουλάχιστον μία βαθμίδα,η οποία θα αποδειχθεί με επαναξιολόγησή της βάσει του ιδίου ερωτηματολογίου.

Εξαιρούνται από την παραπάνω υποχρέωση οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται ήδη, κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης τους, στην ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα.

Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν, οφείλουν να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο εντός ενός έτους με το ποσό της επιχορήγησης να ανέρχεται στο 50% του κόστους του σχεδίου τους.

 

 Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε ίδιους πόρους είτε δανεισμό.

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο δικαιούχος δύναται να κάνει χρήση ειδικού τραπεζικού λογαριασμού με τη μορφή «Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού» (escrow account), προκειμένου να καταβληθεί η αναλογούσα επιχορήγηση στις ήδη υλοποιηθείσες, τιμολογηθείσες και πιστοποιημένες σε Ενδιάμεση Επαλήθευση – Πιστοποίηση από τον Ενδιάμεσο Φορέα δαπάνες, απευθείας στους παρόχους/προμηθευτές του.

 

 

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες επιχειρήσεις για χρηματοδότηση και στις δύο δράσεις είναι οι μη -προβληματικές ΜΜΕ που λειτουργούν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια με μία από τις επιλέξιμες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα, έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας, διαθέτουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ, δεν αποκλείονται με βάση το άρθρο 40 του Ν. 4488/2017, ούτε εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά και έχει θετικό (>0) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία από τις τρεις διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φορολογική δήλωση.

 

 

Μπορείτε να κατεβάσετε την Πρόσκληση πατώντας εδώ

Μπορείτε να κατεβάσετε το συνοπτικό οδηγό του Προγράμματος πατώντας εδώ

 

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο