Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ – Β’ Κύκλος Ν. 4399/2016

Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ – Β’ Κύκλος Ν. 4399/2016

Στόχος του καθεστώτος είναι η ενίσχυση των υπό σύσταση ή ανεξάρτητων ΜΜΕ για τις οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν έχει περιέλθει 7ετία από την ίδρυση τους, και αφορά το σύνολο των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων του νέου νόμου.

Βάσει της πιστοποιημένης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά ISO 9001:2015 (TUV Hellas), ο επιχειρηματίας μπορεί πλέον να ενημερώνεται αξιόπιστα και υπεύθυνα για πολλά σημαντικά θέματα που τον απασχολούν, εύκολα και πρακτικά με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας.

Δικαιούχοι

 

Δικαιούχοι του καθεστώτος είναι επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες ή έχουν παραρτήματα στην ελληνική επικράτεια κατά την στιγμή έναρξης των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μια από τις νομικές μορφές που ορίζει ο Αναπτυξιακός Νόμος. 

Επιπλέον, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα παρακάτω:

 – Είναι νέες ΜΜΕ, δηλαδή να είναι υπό σύσταση ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν έχει περιέλθει 7ετία από την ημερομηνία καταχώρησης τους στο ΓΕΜΗ και δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης εκτός και αν η κάθε μία από από αυτές που συγχωνεύθηκαν, εμπίπτει στον περιορισμό της 7ετίας.

Δεν θεωρούνται ως “Νέες ΜΜΕ”, οι ΜΜΕ οι οποίες ελέγχονται από μετόχους επιχειρήσεων που διέκοψαν την λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια ή σε όμορες αγορές. 

 – Δεν είναι συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις και δεν συνδέονται μέσω φυσικών προσώπων με μεγάλη επιχείρηση ανεξαρτήτως της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται. 

Στις ομάδες φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού προσμετρούνται οι συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού καθώς και οι σύζυγοί αυτών. 

Επιπλέον, στο συγκεκριμένο καθεστώς , μπορούν να συμμετάσχουν νέες ΜΜΕ στην εταιρική σύνθεση των οποίων συμμετέχουν και φυσικά πρόσωπα τα οποία διατηρούν μικρή ατομική επιχείρηση εφόσον αυτή δεν είναι συνδεδεμένη ή συνεργαζόμενη με άλλες επιχειρήσεις. 

 

Χρηματοδότηση Προτάσεων

 

Η χρηματοδότηση των προτάσεων του παρόντος καθεστώτος μπορεί να γίνει με μια από τις ακόλουθες μορφές:

 – Φορολογική Απαλλαγή. Αφορά την απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των κερδών προ φόρου, και αποτελεί ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του σχεδίου το οποίο αξιοποιείται σε ετήσια βάση έως 20% της ενίσχυσης για διάστημα από 5 μέχρι 15 φορολογικά έτη. 

– Επιχορήγηση. Αφορά την χρηματική ενίσχυση μέρους των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και είναι ίση με το 70% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης με εξαίρεση ειδικά σχέδια το ποσοστό των οποίων φτάνει το 100% της ανώτατης επιτρεπόμενης ενίσχυσης. 

– Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης.  Αφορά την κάλυψη τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που αφορά την απόκτηση καινούργιου εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας κάθε δόσης. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη. 

– Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης. Αφορά την κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους των εργαζομένων οι οποίοι απασχολούνται στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και δεν λαμβάνουν άλλη κρατική ενίσχυση. 

 

Προϋπολογισμός

 

Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να ξεκινούν από 50.000 ευρώ και να φτάσουν μέχρι τα 5.000.000 ανά επενδυτικό σχέδιο, τα 10.000.000 ευρώ ανά επιχείρηση και τα 20.000.000 ευρώ ανά όμιλο. 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 

1) Ενσώματα Στοιχεία Ενεργητικού 

– Κτιριακά (45% – 80% των επιλέξιμων δαπανών)

– Αγορά του συνόλου των παγίων μιας επιχείρησης 

– Εξοπλισμός

– Μισθώματα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (υπό την προϋπόθεση ότι θα περιέλθουν στην κυριότητα του μισθωτή μετά την λήξη) 

– Εκσυγχρονισμός Ειδικών και Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 

 

2) Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού 

– Μεταφορά Τεχνολογίας. (Αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών, ευρεσιτεχνιών κ.λ.π) 

– Συστήματα Διασφάλισης και Ελάγχου

 

3) Μισθολογικό Κόστος 

– Μισθολογικό Κόστος Νέων Θέσεων Εργασίας (Για διάστημα 2 ετών)

 

4) Λοιπές Δαπάνες 

– Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (μελέτες και αμοιβές συμβούλων) 

– Δαπάνες Εκκίνησης (για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις) 

 

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων

 

Από 4/4/2018  μέχρι 30/6/2018

 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την υποβολή της αίτησης και η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων είναι 3 έτη από την ημερομηνία υπαγωγής.

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία 

 

Πρόσκληση

Συχνές Ερωτήσεις Απαντήσεις 

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο