Αντικείμενο της Δράσης είναι ενίσχυση υφιστάμενων και νέων ΜME που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα της ανακύκλωσης αποβλήτων και θα προβαίνουν σε εργασίες επεξεργασίας, ανάκτησης και αξιοποίησης αποβλήτων.

Αντικείμενο της Δράσης είναι η στήριξη Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων στον τομέα των τεχνολογιών Πληροφορικής και των Επικοινωνιών με έμφαση την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε δυναμικούς παραγωγικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας (μεταποίηση, πολιτισμός, τουρισμός, αγροτική οικονομία κλπ).

Στόχος της Δράσης είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων, πρώην αυτοαπασχολούμενων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. 

Η νέα πρόσκληση του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 150 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοινωθηκε σήμερα από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Αντικείμενο της Δράσης είναι η παροχή κινήτρων και επενδυτικών εργαλείων για τη στήριξη των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, με στόχο τη μεταποιητική διαφοροποίηση, τον παραγωγικό μετασχηματισμό, τη ψηφιοποιημένη βιομηχανία και την ενεργειακή αποτελεσματικότητα.

Αντικείμενο της Δράσης είναι η στήριξη υφιστάμενων ή νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμους τομείς (ΚΑΔ) στο σύνολο του Δήμου Ζακύνθου. 

Ανακοινώθηκε η Δράση ενίσχυσης υφιστάμενων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων συνολικού προϋπολογισμού 400.000.000,00 € με ποσοστό επιδότησης από 50% έως 65% για προϋπολογισμό έργων έως 200.000,00 €.

Η δράση αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Ειδικότερα η δράση παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε άνεργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν την ανάλογη επαγγελματική εμπειρία για να το πράξουν προκειμένου να επιτευχθεί η επανένταξή τους στην αγορά εργασίας αξιοποιώντας το γνωστικό κεφάλαιο που τα άτομα αυτά κατέχουν.