Αντικείμενο της Δράσης είναι η στήριξη Μικρών και πολύ Μικρών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Ελλάδα, που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Αντικείμενο της Δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Αντικείμενο της Δράσης είναι η στήριξη και ενίσχυση της λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους και ενόψει της επίσημης έναρξης της τουριστικής δραστηριότητας για το 2021 υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19.

Αντικείμενο της Δράσης είναι η στήριξη και ενίσχυση της λειτουργίας των επιχειρήσεων,  με τη μορφή επιχορήγησης, που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων, οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία. 

Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου

 

Αντικείμενο της Δράσης είναι η στήριξη και ενίσχυση της λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης, που αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα, και υφίστανται σημαντική οικονομική ζημία λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19, με απώτερο στόχο την επιχορήγησή του για την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2» απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία και έχουν ενταχθεί σε έκτακτα μέτρα προστασίας και οι οποίες έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές ή  δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Αντικείμενο της Δράσης είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων