ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2» απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία και έχουν ενταχθεί σε έκτακτα μέτρα προστασίας και οι οποίες έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές ή  δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Αντικείμενο της Δράσης είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων

Αντικείμενο της Δράσης είναι άμεση στήριξη της ρευστότητας  των πολύ μικρών, μικρών  και μεσαίων επιχειρήσεων,  μέσω  της επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Επιχειρηματικών Δανείων.

Πρόκειται για ενίσχυση που θα χορηγηθεί προς τις επιχειρήσεις και θα καλύπτει εξ`ολοκλήρου τους τόκους περιόδου τριών μηνών για τα επιχειρηματικά τους δάνεια.

Αντικείμενο της Δράσης είναι ενίσχυση υφιστάμενων και νέων ΜME που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα της ανακύκλωσης αποβλήτων και θα προβαίνουν σε εργασίες επεξεργασίας, ανάκτησης και αξιοποίησης αποβλήτων.

Στόχος της Δράσης είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων, πρώην αυτοαπασχολούμενων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. 

Αντικείμενο της Δράσης είναι η παροχή κινήτρων και επενδυτικών εργαλείων για τη στήριξη των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, με στόχο τη μεταποιητική διαφοροποίηση, τον παραγωγικό μετασχηματισμό, τη ψηφιοποιημένη βιομηχανία και την ενεργειακή αποτελεσματικότητα.

Ανακοινώθηκε η Δράση ενίσχυσης υφιστάμενων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων συνολικού προϋπολογισμού 400.000.000,00 € με ποσοστό επιδότησης από 50% έως 65% για προϋπολογισμό έργων έως 200.000,00 €.

Η δράση αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Ειδικότερα η δράση παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε άνεργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν την ανάλογη επαγγελματική εμπειρία για να το πράξουν προκειμένου να επιτευχθεί η επανένταξή τους στην αγορά εργασίας αξιοποιώντας το γνωστικό κεφάλαιο που τα άτομα αυτά κατέχουν.